Tăng cường cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính

29/05/2018

Năm 2017, Vĩnh Phúc xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), giảm 12 bậc so với năm 2016. Điều này cho thấy, mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính nhưng kết quả thực hiện chưa đạt như mong muốn. Đặt mục tiêu năm 2018 nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cải cách hành chính tốt nhất cả nước, các cấp, ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy công quyền trong thực thi nhiệm vụ hành chính.

Đây là năm thứ 6 chỉ số cải cách hành chính được khảo sát, đo lường trên phạm vi toàn quốc nhằm theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh gồm 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí với 81 tiêu chí thành phần. Cụ thể, 8 nội dung đánh giá gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tâm hành chính công huyện Tam Dương thực hiện công khai,
minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn

Theo công bố mới đây của Bộ Nội vụ, chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh đạt 80,29/100 điểm, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tụt 12 bậc so với năm 2016. Trong đó, điểm đánh giá trực tiếp đạt 53,05/65,5 điểm - xếp vị trí 9/63 tỉnh, thành phố; điểm điều tra xã hội học đạt 27,24 điểm, gồm: Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 12 điểm – xếp vị trí thứ nhất trong 63 tỉnh, thành phố; điểm khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý đạt 15,24 điểm – xếp vị trí 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong 8 lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính, có 2/8 nội dung được đánh giá đạt điểm tuyệt đối, gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh và Cải cách tài chính công. Có 2 nội dung đạt điểm thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước là: Hiện đại hóa nền hành chính: đạt 8,3 điểm (tối đa 12 điểm); tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: đạt 1,5 điểm (tối đa 3,5 điểm).

Điều tra xã hội học, chỉ số SIPAS của tỉnh đạt 12/12 điểm, đứng đầu cả nước về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả cho thấy, có tới 95,75% người dân và tổ chức hài lòng về cung ứng dịch vụ công, còn 4,25% người dân và tổ chức không hài lòng về chỉ số này. Đối với Chỉ số khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về công tác cải cách hành chính của tỉnh, Vĩnh Phúc đạt 15,24/22,5 điểm, xếp vị trí 54/63 tỉnh, thành phố. Trong 6 lĩnh vực có thành phần điểm điều tra xã hội học thì lĩnh vực “Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, đạt tối đa 12/12 điểm. Các nội dung còn lại đạt điểm khá thấp, tỷ lệ so với điểm tối đa từ 63%-73%, dưới mức trung bình của cả nước.

Từ các chỉ số thành phần cấu thành nên Par Index cho thấy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của bộ máy chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Trong đó, việc thực hiện các báo cáo định kỳ của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa tốt; tỉnh chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (trong năm 2017, tỉnh còn 5 nhiệm vụ chưa hoàn thành). Đồng thời, việc thực hiện quy định về ban hành thủ tục hành chính theo thẩm quyền và ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đúng quy định. Việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố còn chậm so với quy định; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức chưa thực sự tốt.

Một trong những nguyên nhân quan trọng gây mất điểm Par Index là việc hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh có dấu hiệu chững lại, không bắt kịp tốc độ phát triển của cả nước. Theo đó, tỉnh chưa thực hiện kết nối phần mềm quản lý văn bản đến 100% đơn vị cấp xã; chưa triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; chưa thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính từ người dân, tổ chức. Sự tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu, yêu cầu phát triển đề ra bởi thu hút đầu tư giảm mạnh và tỉnh hụt thu ngân sách so với năm 2016.

Theo số liệu từ sở Thông tin và Truyền thông, hiện trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương đã thực hiện công khai 1.997 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên, mới chủ yếu ở mức độ 1 và 2. Có 5 dịch vụ mức độ 3 gồm: Cấp phép hoạt động xuất bản bản tin và cấp phép hoạt động ngành in triển khai tại sở Thông tin và Truyền thông; đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp tại sở Tư pháp, đăng ký doanh nghiệp tại sở Kế hoạch và Đầu tư, dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe tại sở Giao thông Vận tải; 3 dịch vụ công mức độ 4: Dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế tại sở Giao thông Vận tải, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tại sở Tài chính, dịch vụ quản lý trang thiết bị y tế của sở Y tế. Ông Nguyễn Kiên Trung, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, sở Thông tin và Truyền thông cho biết: “Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh còn quá ít và chậm so với mặt bằng chung cả nước; nhiều đơn vị cấp huyện chưa triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã; hiện cả 2 nhiệm vụ này đều chưa đạt tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh".

Một nội dung khác cũng ảnh hưởng đến chỉ số hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính từ người dân, tổ chức cũng còn khá chậm. Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, sau hơn một năm triển khai dịch vụ, đến nay, sản lượng của đơn vị đạt trên 129.900 hồ sơ, doanh thu trên 2.360 tỷ đồng. Tuy nhiên, dịch vụ mới chỉ thực hiện ở khâu phát trả hồ sơ thủ tục hành chính, khâu đầu tiếp nhận chưa thực hiện được. Hiện đơn vị mới ký kết phối hợp thực hiện ở 3 sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ký kết với các sở, ngành còn lại. Nguyên nhân của việc chậm triển khai dịch vụ này là do người đứng đầu một số sở, ngành chưa coi trọng; một số thủ tục hành chính của các sở, ngành phức tạp, đòi hỏi phải thẩm định gây khó khăn trong khâu tiếp nhận của bưu điện.

Một trong hai lĩnh vực đạt điểm thấp trong năm qua là nội dung hiện đại hóa nền hành chính, trong khi hiện đại hóa nền hành chính đang là xu thế của cả nước, hướng tới nền Chính phủ điện tử. Vì vậy, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, các sở, ngành liên quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc công bố, công khai các thủ tục hành chính và thủ tục hành chính đặc thù lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định; đẩy mạnh các ứng dụng nền tảng: Phần mềm quản lý tác nghiệp và điều hành, thư công vụ, cổng thông tin điện tử. Xác định rõ vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp tục triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính từ tổ chức, người dân. Cùng với đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi cá nhân trong hoạt động hành chính.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: