Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

27/12/2019

Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND tỉnh sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, tại Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 02/2019, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh quy định: "Tổ chức lễ cưới sau khi đã được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận kết hôn", nay tại Quyết định số 58/2019, ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh sửa lại là: "Khuyến khích tổ chức lễ cưới sau khi đã được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận kết hôn".

Các quy định khác vẫn được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 06/01/2020./.

Đặng Ngọc

 

 

Các tin đã đưa ngày: