Kết quả vận động và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019

12/05/2020

Theo báo cáo của Ban quản lý Quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa", năm 2019 toàn tỉnh đã thu được 4.190,1 triệu đồng đạt 101% kế hoạch. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh thu được 732,92 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch; Quỹ cấp huyện thu được 1.186,5 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch; Quỹ cấp xã thu được 2.270,8 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch.

Kết quả vận động cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Kết quả năm 2019
Kế hoạch
(1.000 đồng)
Thực hiện 
(1.000 đồng)
Tỷ lệ %
1 2 3 4 5
1 Huyện Bình Xuyên 330.000 345.025 104
2 Huyện Lập Thạch 330.000 324.429 98
3 Thị xã Phúc Yên 300.000 343.376 114
4 Huyện Tam Dương 400.000 557.109 139
5 Huyện Tam Đảo 240.000 284.888 118
6 Huyện Vĩnh Tường 600.000 0 0
7 T.Phố Vĩnh Yên 320.000 420.721 131
8 Huyện Yên Lạc 630.000 724.752 115
9 Huyện Sông Lô 250.000 456.901 135
10 Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa 750.000 732.918 98
  Cộng 4.150.000 4.190.119 101

Sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh năm 2019

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Tên đơn vị

Số dư năm 2018 chuyển sang

Thu trong
năm 2019

Đã sử dụng trong năm 2019

Chuyển sang năm 2020

1

Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh

208.036

732.918

53.850

887.104

2

Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện và cấp xã

3.994.799

3.457.201

2.724.802

4.719.162

Năm 2019, Ban quản lý Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được để chi hỗ trợ xây 15 nhà tình nghĩa với kinh phí 576 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 15 nhà ở cho người có công với kinh phí 251,1 triệu đồng; tu bổ 4 nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí 397,2 triệu đồng; tặng 65 sổ tiết kiệm trị giá 130,6 triệu đồng; chi thăm hỏi gia đình người có công nhân dịp tết, ngày 27/7 và ốm đau đột suất và chi hội nghị triển khai kế hoạch, in ấn tài liệu với kinh phí 1.423,7 triệu đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: