Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

25/06/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Trên cơ sở đó, ngày 29/4/2020 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH công bố các thủ tục hành chính thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm 5 thủ tục hành chính, trong đó có 2 thủ tục thực hiện tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và 3 thủ tục thực hiện trên phần mềm Một cửa của tỉnh.

Ngày 11/6/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-CT giao Chủ tịch UBND huyện/thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. Như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt 5 thủ tục hành chính được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định số 480 và các thủ tục hành chính sẽ kết thúc ở UBND cấp huyện.

Do việc chuyển thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ từ Chủ tịch UBND tỉnh cho Chủ tịch UBND cấp huyện, nên ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1431/QĐ-CT công bố 5 thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định này thay thế Quyết định số 1152/QĐ-CT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Trên tinh thần đó, ngày 19/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã có hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia quy trình thực hiện 05 thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 1431/QĐ-CT, cụ thể:

Các thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: ncovi.dichvucong.gov.vn)

1. Thủ tục “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19".

Quy trình thực hiện như sau:

 

Đây là thủ tục hành chính liên thông từ Bảo hiểm xã hội => UBND cấp huyện đã được Văn phòng Chính phủ cấu hình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các cơ quan phải thực hiện đúng quy trình như trên và kết thúc hồ sơ tại bước Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Thời gian thực hiện: Bảo hiểm xã hội: 3 ngày làm việc; UBND cấp huyện: 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Bảo hiểm Xã hội bằng phương thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (không nộp trực tuyến) thì Bảo hiểm Xã hội tiếp nhận và cập nhật lên phần mềm và phải chuyển kết quả liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tới UBND cấp huyện xử lý. UBND cấp huyện không tiếp nhận bản giấy từ doanh nghiệp mà yêu cầu Bảo hiểm xã hội phải chuyển liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và xử lý hồ sơ điện tử.

2. Thủ tục “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19”.

Quy trình thực hiện như sau:

Trường hợp UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (Doanh nghiệp ký số nộp qua Cổng Dịch công quốc gia) thì UBND cấp huyện tiếp nhận trực tuyến và thực hiện trên Cổng Dịch công quốc gia, thẩm định, phê duyệt.

Lưu ý: Chỉ yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ ký số và không phải nộp bản giấy.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính thì UBND cấp huyện tiếp nhận trên phần mềm Một cửa của tỉnh (qua Trung tâm hành chính công/Bộ phận Một cửa) và tổ chức thẩm định, phê duyệt.

UBND cấp huyện giải quyết trong 5 ngày làm việc.

Các thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc (tại địa chỉ: dichvucong.vinhphuc.gov.vn)

Các thủ tục này được cấu hình trên thực hiện trên phần mềm Một cửa của tỉnh đã được cài đặt và thực hiện ở tất cả cấp huyện, cấp xã.

1. Thủ tục: "Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19”.

Do Chi cục Thuế huyện/thành phố chưa tham gia vào phần mềm của tỉnh nên quy trình thực hiện như sau:

Trường hợp Hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.vinhphuc.gov.vn thì cán bộ của UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ chờ tiếp nhận trên phần mềm Một cửa để tiếp nhận hồ sơ để giải quyết hoặc trả lời rõ ràng nếu hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận.

Nếu tiếp nhận qua bưu điện, hoặc nhận trực tiếp thì cán bộ của UBND xã tiếp nhận hồ sơ lên phần mềm Một cửa của tỉnh để giải quyết.

UBND cấp xã tổng hợp và niêm yết công khai trong 5 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ được chấp nhận, UBND cấp xã chuyển hồ sơ liên thông trên phần mềm một cửa lên UBND cấp huyện. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Chi cục Thuế. Chi cục Thuế thẩm định và chuyển kết quả thẩm định sang UBND huyện trong vòng 2 ngày làm việc.

Để thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính ở bước này, đề nghị Phòng/Đơn vị được UBND cấp huyện giao cùng Chi cục Thuế huyện/thành phố trong đổi thống nhất về quy trình, thời gian, mối quan hệ phối hợp.

Kết hợp giữa hồ sơ chuyển liên thông của UBND cấp xã và kết quả thẩm định của Chi cục Thuế, UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí, chỉ đạo thực hiện trong vòng 5 ngày.

2. Thủ tục: “Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Quy trình thực hiện như sau:

Người lao động nộp hồ sơ đến UBND cấp xã. UBND cấp xã rà soát, thẩm định, lập danh sách trình UBND cấp huyện.

Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm Một cửa của tỉnh. UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 5 ngày làm việc.

3. Thủ tục: “Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19”.

Quy trình thực hiện như sau:

Người lao động nộp hồ sơ đến UBND cấp xã theo quy định. UBND cấp xã rà soát, lập danh sách, công khai theo quy định. Trình hồ sơ lên UBND cấp huyện.

Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm Một cửa của tỉnh. UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Ngày giải quyết TTHC được cấu hình trên phần mềm một cửa dùng chung tính theo ngày làm việc và đơn vị đo là 1/2 ngày. Hồ sơ đơn vị nhận sẽ được tính thời gian vào buổi tiếp theo.

Ví dụ: Xã chuyển liên thông hồ sơ lên huyện vào buổi sáng thì thời gian tính cho xã hết buổi sáng, thời gian tính cho huyện vào buổi chiều kế tiếp.

Hồ sơ chuyển liên thông giữa các cơ quan phải thực hiện ký số để đảm bảo tính pháp lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ ông Nguyễn Văn Trường. Điện thoại: 0901986555; Email:truongnv@ipavinhphuc.vn./.

Nga Hải (t/h)

Các tin đã đưa ngày: