Hỏi thủ tục thay đổi thông tin đối với người phụ thuộc là người nước ngoài

05/11/2018

Chi tiết câu hỏi:

Công ty chúng tôi muốn đăng ký thay đổi thông tin của người phụ thuộc, cụ thể là thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang thông tin hộ chiếu (vì người phụ thuộc là người nước ngoài)  theo Điều 13, khoản 1-c2 Thông tư 95/2016/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

“….. c2) Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

- Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc: Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi. ….”

Theo hướng dẫn trên, chúng tôi hiểu là sẽ kê khai lại thông tin của NPT vào mẫu 20-ĐK TH-TCT sau đó nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Cục thuế Vĩnh Phúc có đúng hay không? Thông tin thay đổi này có ảnh hưởng gì tới mã số thuế cũ của NPT và việc tính giảm trừ cho NPT ở thời điểm trước đó hay không?

Công ty TNHH IM Vina

Cục thuế Tỉnh trả lời:

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định:

“Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

...

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.”

Tại điểm c1 và c2, Khoản 1, Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC, quy định:

"Điều 13. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

c1) Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các Giấy tờ này có thay đổi.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

c2) Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

- Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

- Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.”

Quy trình cấp mã số thuế và thay đổi thông tin cho cá nhân người lao động hoặc người phụ thuộc được Cơ quan Thuế thực hiện tự động thông qua các bảng kê của Tổ chức trả thu nhập gửi lên cổng thông tin điện tử của ngành Thuế. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác chứng thực căn cứ và bảo mật thông tin về người nộp thuế hoặc người phụ thuộc, riêng việc thay đổi thông tin về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu thì cá nhân hoặc người phụ thuộc phải thực hiện kê khai thay đổi thông tin trực tiếp với Cơ quan Thuế quản lý.

Căn cứ các quy định nêu trên, mỗi cá nhân hoặc người phụ thuộc được cấp 1 mã số thuế duy nhất và không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và mã số thuế này dùng để kê khai thuế, nộp thuế cho tất cả các sắc thuế mà cá nhân phải nộp. Khi cá nhân hoặc người phụ thuộc có thay đổi thông tin (trừ  thay đổi về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu), cá nhân có thể thay đổi thông qua Tổ chức trả thu nhập hoặc có thể tự thay đổi thông tin.

Việc thay đổi thông tin không làm thay đổi mã số thuế của người phụ thuộc, do đó, không ảnh hưởng đến thời điểm tính giảm trừ gia cảnh.

Hồ sơ cá nhân hoặc người phụ thuộc tự thay đổi thông tin gồm:

- Mẫu 08-MST (theo Thông tư 95/2016/TT-BTC);

- Bản photo thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

- Bản photo Chứng minh nhân dân cũ (nếu có);

Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận 1 cửa của Cơ quan Thuế cấp mã số thuế lần đầu cho cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế), Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng nội bộ của ngành Thuế và đồng thời công khai một số thông tin người nộp thuế được phép khai thác trên Internet.

 

Các tin đã đưa ngày: