Kiến nghị về việc giải quyết thủ tục tách thửa đất

14/03/2019

Chi tiết phản ánh:

Gia đình tôi có một thửa đất được cấp theo giấy chứng nhận N132983, số 01278 QSDĐ/559/QD-UB, cấp ngày 02/04/2001. Ngày 4/7/2016, tôi có nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Vĩnh Yên để làm thủ tục tách thửa đất. Đến nay, đã hơn 02 năm chưa được giải quyết.

Vì vậy tôi làm đơn này kính mong lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố xem xét giải quyết vướng mắc của tôi, để tôi sớm được làm thủ tục tách thửa.

Nguyễn Văn Cần
Tổ dân phố Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

1. Tóm tắt nội dung vụ việc

Ngày 06/7/2017, ông Nguyễn Văn Cẩn đến Trung tâm hành chính công UBND thành phố Vĩnh Yên để  nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu đất đai để thực hiện tách thửa đất. Hồ sơ sử dụng đất của hộ ông cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do UBND tỉnh cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cẩn ngày 02/04/2001, diện tích cấp 571m2 (trong đó 200m2 là đất ở ,còn lại 371m2 là đất vườn). Ngày 31/3/2011 hộ ông Cần đã chuyển nhượng cho ông Lê Diên Toàn 90,3m ( trong đó 60 m2 là đất ở và 30,3m2 là đất LNK). Diện tích còn lại của hộ ông Cần là 480,7m2 được tiếp tục sử dụng. Ông Cần đề nghị được cung cấp thông tin để làm thủ tục tách đất cho con cháu sử dụng.

Sau khi kiểm tra hồ sơ Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Vĩnh Yên nhận thấy thửa đất của hộ ông Nguyễn Văn Cần đề nghị  có trong danh sách bị thu hồi đất tại Quyết định số 855/QĐ- UBND ngày 22/8/2007 của UBND thành phố Vĩnh Yên để xây dựng khu dân cư tự xây của khối cơ quan Tỉnh ủy và phường Đồng Tâm. Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thửa đất hộ ông Cần đang sử dụng không được phép tách thửa.

Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Vĩnh Yên đã thông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ và hướng dẫn ông Cần liên hệ UBND thành phố để điều chỉnh Quyết định thu hồi đất.

2. Kết quả giải quyết

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vĩnh Yên; Ban bồi thường GPMB thành phố Vĩnh Yên có Văn bản số 84/BC–BBT ngày 05/12/2017  gửi UBND thành phố Vĩnh Yên báo cáo kết quả giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Cẩn có nội dung:

 “Hiện nay, dự án Khu dân cư Tỉnh uy đã quyết toán, không triển khai thực hiện phần đường và quy hoạch chia lô tại phần đất của hộ ông Cần nữa. Đề nghị UBND thành phố giao cho phòng, ban chuyên môn xem xét điều chỉnh lại quy hoạch, không thu hồi đất của hộ ông cần nữa, làm cơ sở để Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Vĩnh Yên làm thủ tục tách đất cho hộ ông Cần”.

Đến ngày 21/02/2019 (sau 14 tháng) UBND thành phố Vĩnh Yên mới có quyết định số 429/QĐ-UBND về điều chỉnh loại thửa đất của hộ ông Cần đang sử dụng ra khỏi Quyết định thu hồi đất số 855/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND thành phố Vĩnh Yên.

Như vậy: Việc chậm chễ giải quyết kiến nghị của ông Cần, thuộc lỗi của UBND thành phố Vĩnh Yên.

3. Kiến nghị:

Kể từ ngày 21/01/2019, thửa đất hộ ông Cần đang sử dụng đủ điều kiện thưc hiện thủ tục tách thửa theo quy định. Sở TNMT đề nghị ông Cần liên hệ với UBND phường Đồng Tâm và Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Vĩnh Yên để hướng dẫn thủ tục chia tách thửa đất theo quy định hiện hành.

 

Các tin đã đưa ngày: