Hỗ trợ thủ tục về môi trường khi chồng tầng nhà xưởng mà không thay đổi quy mô, công suất

02/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Công ty tôi  đã được phê duyệt 01 đề án và 02 bản cam kết môi trường với tổng diện tích đã phê duyệt là 29.654m². Cụ thể:

- Đề án bảo vệ môi trường ngày 26 tháng 8 năm 2008

- Cam kết bảo vệ môi trường ngày 07 tháng 9 năm 2009

- Cam kết bảo vệ môi trường ngày 30 tháng 5 năm 2012

Hiện tại các xưởng sản xuất đang sử dụng là một tầng.

Để đảm bảo môi trường được thông thoáng và giãn cách giữa các dây chuyền sản xuất công ty chúng tôi dự định chồng 3 tầng  một phần nhà xưởng hiện có (Diện tích dự kiến chồng tầng là 1152m²) mà không làm thay đổi quy mô, công suất hiện tại.

Hỏi khi tiến hành chồng tầng như vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì để đảm bảo các quy định về môi trường?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Theo nội dung phản ánh, Công ty đã được phê duyệt 01 đề án và 02 bản cam kết bảo vệ môi trường. Hiện tại, các xưởng sản xuất đang sử dụng được xây dựng một tầng. Để đảm bảo môi trường được thông thoáng và giãn cách giữa các dây chuyền sản xuất, Công ty dự định chồng 3 tầng một phần nhà xưởng hiện có (dự kiến chồng tầng với diện tích 1.152 m2) mà không làm thay đổi quy mô, công suất.

Do trong nội dung phản ánh không nêu rõ Công ty được xác nhận đề án BVMT đơn giản hay đề án BVMT chi tiết nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, Công ty thực hiện như sau:

- Trường hợp Công ty được phê duyệt đề án BVMT chi tiết: Chủ cơ sở báo cáo bằng văn bản với cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết để xem xét và có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện thực hiện xây dựng chồng tầng nhà xưởng vì theo Khoản d Điều 9 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Chủ cơ sở sau khi đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt như sau: “Trường hợp có thay đổi về nội dung so với đề án đã được phê duyệt nhưng chưa tới mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết theo quy định hiện hành, chủ cơ sở phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết để xem xét và có ý kiến chấp thuận”.

- Trường hợp Công ty được xác nhận đề án BVMT đơn giản: Chủ cơ sở báo cáo bằng văn bản đến cơ quan xác nhận đề án để được xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: