Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

04/06/2018

STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến

Tải về

1 Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 20/6/2018
đến 03/7/2018

2

Dự thảo Nghị Quyết Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

04/6/2018
đến 03/7/2018

 

3

Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách riêng của tỉnh khuyến khích phát triển kinh tế tập thể Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến 2025

04/6/2018
đến 03/7/2018

 

4 Dự thảo Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/6/2018
đến 03/7/2018

5 Dự thảo Nghị quyết việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/6/2018
đến 03/7/2018

6 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/6/2018
đến 03/7/2018

7

Dự thảo Nghị quyết về Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của các cấp ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/6/2018
đến 03/7/2018

8 Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021

04/6/2018  

đến  03/7/2018

9 Dự thảo Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay

04/6/2018  

đến  03/7/2018

10 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 04/6/2018
đến 03/7/2018

11 Dự thảo Nghị quyết về việc chuyển các thôn thành các tổ dân phố thuộc phường Nam Viêm và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên 04/6/2018
đến 03/7/2018
 

 

Các tin đã đưa ngày: