Nghị quyết số 82/NQ -CP ngày 06/12/2012 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KL/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2016

11/12/2012

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: