Giới thiệu chung

10/03/2015

BAN DÂN TỘC 


Trụ sở
Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
(0211).3846466 - Fax: (0211).3846367
E.mail:
bandantoc@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO 

Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Tạo
Điện thoại: 0211.3846.378
Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Ban Dân tộc. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kế hoạch; công tác tài chính; công tác Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật; Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Đảng, đoàn thể.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn đối với  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Văn phòng Ban.

Phó Trưởng ban: Hoàng Minh Ái
Điện thoại: 0211.3710.457
Lĩnh vực phụ trách:
- Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Quy chế dân chủ cơ quan; công tác pháp chế; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác Quân sự, Quốc phòng, an ninh trật tự; công tác Phòng cháy chữa cháy;
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Phòng Chính sách.
- Chỉ đạo công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ;
- Giúp Trưởng ban điều hành công việc của cơ quan được Trưởng ban ủy quyền khi Trưởng ban đi công tác vắng; giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban uỷ quyền.

Phó Trưởng ban: Lê Thị Luyện
Điện thoại: 0211.3565.373
Lĩnh vực phụ trách:
- Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Công tác hành chính, quản trị của cơ quan; công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Công nghệ thông tin; công tác Văn thư, lưu trữ; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan. Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo của cơ quan; công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Thanh tra Ban.
- Giải quyết một số công việc khi được Trưởng Ban ủy quyền.

 

 

Các tin đã đưa ngày: