Giới thiệu chung

14/04/2014

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

Trụ sở 
Địa chỉ: Tầng 3 UBND tỉnh, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên 
Điện thoại: 0211.3843403 - Fax: 0211.3843407- Email: banqlckcn@vinhphuc.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO BAN:

Trưởng Ban: Nguyễn Công Lộc
Điện thoại: 0211.3843405

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

Trực tiếp theo dõi các lĩnh vực:

1. Chịu trách nhiệm báo cáo với Chính phủ, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương, giữ mối liên hệ với các cơ quan có liên quan về hoạt động của các Khu công nghiệp và quan hệ phối hợp với các cơ quan, Ban, ngành địa phương trong giải quyết vấn đề liên quan đến các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Quản lý chiến lược phát triển, kế hoạch xây dựng trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Quản lý chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Quản lý, điều hành công tác vận động, xúc tiến đầu tư, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về các hoạt động liên quan đến thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp.

5. Quản lý, điều hành hoạt động cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp và các loại Giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong Khu công nghiệp theo thẩm quyền.

6. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Ban.

7. Quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao, làm chủ tài khoản của Ban, quản lý về kế hoạch thu, chi tài chính chung hàng năm của Ban, thu chi các loại Phí, lệ phí theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

8. Trong phạm vi quyền hạn, trưởng ban có thể ủy quyền hoặc giao quyền cho các Phó trưởng ban thực hiện một số nhiệm vụ nhất định.


Phó Trưởng Ban: Khổng Thành Công
Điện thoại: 0211.3843404

Lĩnh vực phụ trách:

1 Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổng hợp, triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý của Ban.

2 Điều hành công tác quản lý thu chi tài chính và ký chứng từ chi hàng tháng, quý, năm theo ủy quyền.

3 Phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc nắm bắt tình hình sử dụng lao động, chính sách, chế độ của người lao động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trực tiếp giải quyết các vướng mắc khi có tranh chấp giữa người lao động và chủ sử dụng lao động trong các Khu công nghiệp, theo dõi việc giải thể, phá sản của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

4 Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.
5 Điều hành công tác quản lý Nhà nước về Lao động, Thanh tra và công tác Văn phòng theo thẩm quyền được giao. 6 Phụ trách công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa và Một cửa liên thông tại Ban.

6 Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

Phó Trưởng Ban: Bùi Văn Quý
Điện thoại: 0211.3843401

Lĩnh vực phụ trách: 

1. Triển khai công tác quản lý quy hoạch chi tiết các Khu công nghiệp, công tác triển khai, xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, các khu phụ trợ và nhà ở cho công nhân trong các KCN.

2 Triển khai công tác quản lý bảo vệ môi trường, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự trong các Khu công nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

3 Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp.

4 Phụ trách, điều hành hoạt động của phòng Quản lý Môi trường và phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

5 Chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

Phó Trưởng Ban: Đoàn Hồng Chiếm
Điện thoại: 0211.3703843

Lĩnh vực phụ trách:

1 Theo dõi, tham gia phối hợp với các cấp, ngành trong công tác bồi thường, GPMB cho các dự án trên địa bàn tỉnh và các vướng mắc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

2 Theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan trong việc phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3 Nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động trong Khu công nghiệp làm cơ sở để quy hoạch, xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

4 Điều hành công tác làm đại diện tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5 Chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

Các tin đã đưa ngày: