Giới thiệu chung

03/06/2019

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH VĨNH PHÚC

Trụ sở
Địa chỉ: Số 8 đường Lý Thái Tổ - phường Đống Đa
Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3710.912 – Fax: 0211.3862777
Email: banqldtxdct@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO BAN:  

Giám đốc: Ngô Hữu Mai
Điện thoại: 02113710912
Email:
mainh4@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh Vĩnh Phúc. Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch, thanh quyết toán vốn đầu tư; công tác thu chi tài chính, tổ chức - lao động, tiền lương, thanh tra, thi đua khen thưởng.  

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Hòe
Email: hoenq@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý các thủ tục về xây dựng cơ bản; Chỉ đạo về quy mô, giải pháp kỹ thuật và tổng mức đầu tư của dự án, công tác đấu thầu, chỉ thầu và quyết toán các công trình, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ khi triển khai các dự án xây dựng công trình. Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh tế.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; 

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng, nhiệm vụ:

1. Được phép quản lý các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước do UBND tỉnh giao như: Xây dựng các công trình trọng điểm, công trình phúc lợi, công cộng, xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị;

2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2,3,4 và Điều 36 Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao; 

4. Được làm chủ đầu tư các công trình xây dựng do UBND tỉnh giao./.

Các tin đã đưa ngày: