Giới thiệu chung

24/07/2015

SỞ NGOẠI VỤ

  
 Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khu đô thị chùa Hà Tiên, xã Đinh Trung, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
(0211).3843.989 - Fax: (0211).3656.559 - Email: songv@vinhphuc.gov.vn  

 

LÃNH ĐẠO SỞ:

Phó Giám đốc phụ trách: Đỗ Thị Kim Dung
Điện thoại: 0211.3728.001

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Ngoại vụ.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác tài chính, tài sản cơ quan.

- Chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác Thông tin tuyên truyền đối ngoại; công tác ngoại giao văn hóa; các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, các dịch vụ trong công tác đối ngoại.

Chỉ đạo điều hành chung về công tác vận động, viện trợ phi chính phủ.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, Trung tâm xúc tiến viện trợ Phi chính 

Phó Giám đốc: Khuất Văn Khanh
Điện thoại: 0211.3843.269

Giúp Phó Giám đốc phụ trách:

- Điều hành điều hành lĩnh vực được phân công trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể, dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

-Trình UBND tỉnh xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh để báo cáo Bộ Ngoại vụ tổng hợp chương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trình UBNB tỉnh ban hành các quyết định, văn bản phân công, phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu về công tác Lãnh sự, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, các vấn đề liên quan đến hộ chiếu Công vụ, hộ chiếu Ngoại giao, công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, công tác Ngoại giao kinh tế.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ; quản lý các tổ chức, cá nhân, người nước ngoài tại tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Lãnh sự

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: 0211.3717.899

Giúp Phó Giám đốc phụ trách:

- Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tổ cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luât về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác Lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Thanh tra, Lễ tân.

Các tin đã đưa ngày: