Quyết định số 3421/QĐ-CT ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc

20/10/2008

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
____________ 

Số: 3421/QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_________________________ 

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty cấp thoát nước
và môi trường số 1 Vĩnh Phúc.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-CT ngày 01/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-CT ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Phê duyệt giá trị  của Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc để thực hiện chuyển đổi sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Cổ phần hoá công ty nhà nước: Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh phúc;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (Sở Tài chính) tại Tờ trình số 363/TTr-STC ngày 05/8/2008 về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc, gồm các nội dung chính như sau:

1. Hình thức cổ phần hoá:

Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2. Tên Công ty, trụ sở giao dịch, hình thức pháp lý:

2.1. Tên đầy đủ của Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.

Tên viết tắt: VI WATER I

2.2. Trụ sở giao dịch: Số 14  phố Lý Bôn - phường  Ngô Quyền - thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211. 861. 229

2.3. Hình thức pháp lý:

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh phúc có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và phân phối nước sạch: quản lý, khai thác và xử lý nước thải, xử lý chất thải đô thị.

- Tư vấn, thiết kế công trình cấp thoát nước.

- Xây lắp cấp thoát nước, lắp đặt và sửa chữa đường ống cấp thoát nước.

- Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp.

- Thi công các công trình đường dây điện đến 35KV và trạm biến áp đến 560 KVA; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Mua bán vật tư, thiết bị ngành nước, điện và xây dựng.

- Sản xuất và mua bán nước lọc tinh khiết đóng chai.

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch, thương mại.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

4.1. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).

- Được chia thành: 10.000.000 cổ phần

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

4.2. Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Cổ phần nhà nước tham gia nắm giữ: 65% vốn điều lệ, tương ứng với 6.500.000 cổ phần.

- Cổ phần bán cho các đối tượng 35% tương ứng với 3.500.000 cổ phần; trong đó: + Cổ phần bán ưu đãi giảm giá cho người lao động theo qui định của Chính phủ: 174.900 cổ phần (bằng 1,75% vốn điều lệ).

                + Cổ phần thực hiện bán đấu giá công khai là: 3.325.100 cổ phần bằng 33,25% vốn điều lệ.

4.3. Phương thức tổ chức bán cổ phần lần đầu:

a) Cổ phần bán ưu đãi: Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: Được bán trực tiếp cho người lao động theo giá bán giảm 40% so với giá bán đấu giá thành công bình quân.

b) Cổ phần bán đấu giá: giao Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp tỉnh chọn Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội để tổ chức bán đấu giá; đăng ký kế hoạch đấu giá với Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để quyết định kế hoạch đấu giá trên thị trường chứng khoán, phối hợp cùng Công ty tổ chức bán đấu giá trực tiếp, công khai giữa các nhà đầu tư tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc địa điểm khác do Trung tâm Giao dịch chứng khoán lựa chọn...

4.4. Thời gian và địa điểm bán cổ phần:

a) Thời gian bán cổ phần: Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá tỉnh Vĩnh Phúc giao công ty ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá cổ phần với Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và làm các thủ tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Địa điểm bán cổ phần: Tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc địa điểm khác do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội lựa chọn.

5. Phương án sắp xếp lại lao động:

5.1. Tổng số lao động hiện có tại thời điểm cổ phần hoá: 163 người.

5.2. Số lao động sẽ chuyển sang công ty cổ phần là:                    134 người.

5.3. Số lao động chuyển công tác là:                                           0 người.

5.4. Số lao động dôi dư: 29 người, trong đó: lao động nghỉ theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP: 26 người; Lao động nghỉ thôi việc theo bộ luật lao động: 03 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Về chi phí cổ phần hoá:

Giám đốc Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc quyết định và chịu trách nhiệm về các khoản chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hoá theo qui định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức bán cổ phần và thực hiện phương án cổ phần hoá:

Ban chỉ đạo cổ phần hoá phối hợp với tổ chức bán đấu giá và công ty để tổ chức bán cổ phần của Công ty Cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc theo qui định, chỉ đạo công ty thực hiện đúng phương án cổ phần hoá đã được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện qui trình chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần theo đúng qui định của Nhà nước.

Trường hợp số cổ phần bán ưu đãi trong phương án không bán hết do người được ưu đãi không mua thì Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp tiếp tục tổ chức bán đấu giá cho tới khi bán hết.

3. Giám đốc Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư báo cáo Sở Lao động Thương binh & xã hội, Sở Tài chính thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của Nhà nước;

- Quản lý tiền bán cổ phần theo đúng qui định của nhà nước.

- Điều hành quản lý Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc cho đến khi chính thức bàn giao cho Công ty cổ phần theo qui định, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Công ty theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện quyết toán vốn nhà nước trước khi bàn giao cho Công ty cổ phần theo qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh xã hội, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp thuộc Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Trần Ngọc Ái

Các tin đã đưa ngày: