Giới thiệu chung

13/03/2014

THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC  

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861359 - Fax: 0211.3710659
- Email: thanhtra@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Bắc
Điện thoại: 0211.3861.133

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra: Phạm Hồng Thu
Điện thoại: 0211.3842.921

Lĩnh vực phụ trách: Công tác thanh tra hành chính, thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra: Lưu Văn Dũng
Điện thoại: 0211.3842.922

Lĩnh vực phụ trách:  Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Phòng nghiệp vụ 4), Thanh tra Nội chính văn xã (Phòng nghiệp vụ 2).
Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường và Lập Thạch.

Các tin đã đưa ngày: