Giới thiệu chung

05/10/2016

CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC  

 


 

Trụ sở
Địa chỉ : Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoai: (0211).3862.564  - Fax: (0211).3861173 - Email: cucthue@vinhphuc.gov.vn


 LÃNH ĐẠO 

Cục trưởng: Hoàng Văn Nội
Điện thoại: 0211.3862568
Lĩnh vực phụ trách:
Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung và toàn diện nhiệm vụ công tác của ngành thuế Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế về toàn bộ hoạt động của Cục Thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc trong phạm vi quyền hạn được giao.
Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Quản trị-Tài vụ ngành thuế; Dự toán thu thuế; Công tác Pháp chế; Các lĩnh vực công tác của Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; Thanh tra thuế; Kiểm tra thuế; Kiểm tra nội bộ.
Trực tiếp chỉ đạo 07 Phòng thuộc Văn phòng Cục: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Phòng Kiểm tra thuế 1, Phòng Kiểm tra thuế 2, Phòng Thanh tra thuế 1, Phòng Thanh tra thuế 2, Phòng Kiểm tra nội bộ.
Trực tiếp ký các văn bản hỏi và đề nghị Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính giải quyết những vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính thuế trong quá trình thực hiện và các văn bản khác quy định Cục trưởng phải trực tiếp ký ban hành.
Chỉ đạo các lĩnh vực công tác khác: Trưởng ban chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cục thuế; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Cục thuế; Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục thuế; Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương Cục thuế; Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ; Trưởng ban Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Trưởng ban thực hiện Quy chế dân chủ của Cục Thuế .

Phó Cục trưởng: Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại: 0211.3710172
Chịu trách nhiệm giúp Cục trưởng điều hành công việc chung của ngành Thuế Vĩnh Phúc khi Cục trưởng đi công tác vắng.
Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực sau:
Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác nghiệp vụ: Hành chính; Văn thư lưu trữ; Ấn chỉ; Kê khai và kế toán thuế; Ọuản lý Thuế thu nhập cá nhân; Ọuản lý các khoản thu từ đất; Tin học và Công tác cải cách-Hiện đại hoá ngành Thuế; Quản lý nợ &Cưỡng chế nợ thuế; Tuyên truyền -Hỗ trợ Người nộp thuế; Bộ phận“ một cửa Trang Thông tin điện tử Cục thuế; Giải quyết thủ tục hoàn thuế đối với Người nộp thuế theo chức năng, nhiệm vụ của các Phòng được phân công phụ trách.
Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo 07 Phòng thuộc Văn phòng Cục: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ, Phòng Quản lý các khoản thu từ đất, Phòng Kê khai và KT thuế, Phòng Tin học, Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT, Phòng QL thuế Thu nhập cá nhân, Phòng QL nợ và CCNT. Trực tiếp phụ trách 09 Chi cục thuế huyện thành thị: Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên, Chi cục Thuế huyện Yên Lạc, Chi cục thuế thị xã Phúc Yên, Chi cục thuế huyện Tam Dương, Chi cục thuế huyện Bình Xuyên, Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường, Chi cục thuế huvện Lập Thạch, Chi cục thuế huyện Sông Lô và Chi cục thuế huyện Tam Đảo.
Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chủ tịch Hội Khuyến học Cục thuế; Theo dõi, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng.
Thực hiện các công việc khác khi được Cục trưởng phân công hoặc uỷ quyền.
Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Cục trưởng về việc ký thay Cục trưởng đối với các quyết định, các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trường hợp cần có ý kiến của Cục trưởng thì Phó Cục trưởng phải báo cáo Cục trưởng kịp thời để giải quyết.

Các tin đã đưa ngày: