Giới thiệu chung

25/07/2017

KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĨNH PHÚC

Trụ sở
Địa chỉ: Số 4, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3861253 - Fax: (0211).3862673
Email:
khobacnn@vinhphuc.gov.vn

 I. LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Nguyễn Hồng Cương

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung  toàn bộ hoạt động của KBNN Vĩnh Phúc

Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm , soát chi ĐTXDCB, vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Trực tiếp phụ trách: phòng Tổ chức cán bộ; Phòng KSC.

Chủ tịch các hội đồng theo quy định

Phối hợp trong công tác: Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra khi bà phú đi vắng

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Huy 
Điện thoại: 0211.6250567

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo trực tiếp công tác kế toán nhà nước; công tác thanh toán; tổng kế toán; công tác kiểm soát chi thường xuyên; công tác quản lý tiền mặt; ấn chỉ đặc biệt; an toàn kho quĩ.

Công nghệ thông tin, tin học.

Công tác nghiên cứu khoa học.

Trực tiếp phụ trách Phòng Kế toán Nhà nước; Phòng Tin học

Tham gia các hội đồng theo quyết định của Giám đốc.

Theo dõi KBNN các huyện: Phúc Yên; Bình Xuyên; Tam Đảo; Vĩnh Tường.

Phối hợp công tác: Trực tiếp chỉ đạo các chuyên đề và các KBNN huyện do bà Phú phụ trách khi bà Phú đi vắng.

Phó Giám đốc: Bùi Thị Hồng Phú
Điện thoại: 0211.3862.652

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo;

Công tác văn phòng, công tác pháp chế, cải cách hành chính, công tác tuyên truyền

Công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội nghành; công tác an ninh, an toàn, công tác quản trị, trật tự nội vụ của các đơn vị thuộc KBNN Vĩnh Phúc và Văn phòng.

Trực tiếp phụ trách phòng thanh tra - kiểm tra; phòng Tài vụ; Văn phòng.

Tham gia các hội đồng theo Quyết định của Giấm đốc.

Theo dõi KBNN các huyện: Sông lô, Lập Thạch, Yên Lạc, Tam Dương và phòng Giao dịch

Phối hợp công tác: Chỉ đạo trực tiếp công tác kiểm soát chi ĐTXDCB khi Giám đốc đi vắng.

Trực tiếp chỉ đo các chuyên đề do Ông Huy phụ trách khi ông Huy đi vắng.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng

Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách Nhà nước, cho đầu tư phát tnển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Kho bạc Nhà nước.

 2.2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quỹ ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp, chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân sách Nhà nước, nghiệp vụ hoạt động khác có liên quan và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống nhất trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2.4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi  quản lý của Kho bạc Nhà nước và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ tài chính Nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a. Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách Nhà nước (bao gồm cả thu viện trợ, thu vay nợ trong nước và nước ngoài); tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách Nhà nước do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước theo quy định; thực hiện hạch toán số thu ngân sách Nhà nước cho các cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b. Tổ chức thực hiện chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi từ Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

c. Quản lý, kiểm soát và thực hiện nhập, xuất các quỹ tài chính Nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước do Kho bạc Nhà nước quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d. Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm được giao theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước.

2.6. Kho bạc Nhà nước có quyền trích từ tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp Ngân sách Nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không động, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2.7. Tổ chức hạch toán kế toán ngân sách Nhà nước, hạch toán kế toán các quỹ và tài sản của Nhà nước được giao cho Kho bạc Nhà nước quản lý; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan Nhà nước liên quan theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.8. Tổ chức thực hiện công tác thống kê Kho bạc Nhà nước và chlế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và điều hành tồn ngân Kho bạc Nhà nước, bao gồm:

a. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước;

b. Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Ngân hàng Thương mại Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước

c. Tổ chức quản lý điều hành tồn ngân kho bạc Nhà nước tập trung thống nhất trong toàn hệ thống, bảo đảm các nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách Nhà nước và các đối tượng giao dịch khác;

d. Được sử dụng tồn ngân kho bạc Nhà nước để tạm ứng cho ngân sách Nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2.10. Tổ chức huy động vốn trong nước và ngoài nước cho Ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện một số dịch vụ tín dụng nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy thác của các đơn vị.

2.12. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật

2.13. Hiện đại hoá hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước

a. Tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động của Kho bạc Nhà nước;

b. Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2.14. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.16. Quản lý kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp và tài sản được giao theo quy định của pháp luật; được sử dụng các khoản thu phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

2.17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy tanh nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài Chính giao.

Các tin đã đưa ngày: