Giới thiệu chung

18/11/2021

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VĨNH PHÚC  


 

Trụ sở
Trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên 
Điện thoại: (0211).3843.872 - Fax: (0211).3843.938 - Email:
nganhangcsxh@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Giám đốc Tạ Ngọc Thảo:

Lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua - khen thưỏng, chiến lược phát triển và hiện đại hóa Ngân hàng; Kế hoạch tín dụng toàn chi nhánh (bao gồm cả công tác tham mun cho cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác phối hợp với các Hội đoàn thể và các Sở ban ngành tại địa phưong; công tác ủy thác; công tác tổng hợp, báo cáo) và thông tin tuyên truyền.

Thành viên và trực tiếp giúp việc cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học cơ sở; Thi đua - Khen thưởng; xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của chi nhánh; Chủ tịch một số Hội đồng và Trưởng một số Ban quan trọng khác.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ tín dụng; Phòng giao dịch các huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo và Bình Xuyên.

Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hạnh:

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân quỹ, thanh toán, hành chính, văn thư lưu trữ, xây dụng cơ bản, quản lý tài sản, tín dụng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc trực, thay mặt Giám đốc chi nhánh chỉ đạo giải quyết các công việc chung của chi nhánh và một số công việc thuộc lĩnh vực Giám đốc chi nhánh đang phụ trách phát sinh khi Giám đốc chi nhánh đi công tác hoặc vắng mặt đột xuất tại cơ quan trong ngày.

Thành viên và trực tiếp giúp việc cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vĩnh Yên.

Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng: Tài chính, tiền lương; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị, bộ phận: Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Bộ phận tín dụng phụ trách địa bàn thành phố Vĩnh Yên; Phòng giao dịch huyện Yên Lạc và thành phố Phúc Yên.

Phó Giám đốc Ngô Thúy Hằng:

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Công nghệ thông tin.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Phòng Tin học; Phòng giao dịch các huyện: Lập Thạch, Sông Lô và Tam Dưong.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Các tin đã đưa ngày: