Các phòng chuyên môn

28/05/2015

1. Phòng Hành chính - Nhân sự
Điện thoại: 0211.3862529
Trưởng phòng: Vũ Hải Nam
Phó phòng: Ngô Ngọc Thật

2. Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0211.3862535
Trưởng phòng: Hoàng Văn Khánh 
Phó phòng: Lê Phương Thu
Phó phòng: Nguyễn Kim Bình

3.Thanh tra giám sát
Điện thoại: 0211.3862534
Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Hải
Phó Chánh thanh tra: Đường Vinh Quân
Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hồng Sơn
Phó Chánh thanh tra: Đinh Thị Châm

4.  Phòng Kế Toán   
Điện thoại: 0211.3862531
Trưởng phòng: Vũ Văn Thu
Phó phòng: Phạm Thị Kim Dung

5. Phòng tiền tệ Kho quỹ
Điện thoại: 0211.3862532
Trưởng phòng: Bùi Văn Vĩnh
Phó phòng: Nguyễn Hồ Bắc

Các tin đã đưa ngày: