Giới thiệu chung

05/04/2019

    CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH PHÚC

Trụ sở

Địa chỉ: số 12, đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.
Điện thoại: 0211.3862.607  - Fax: 0211.3846.376 - Email:
cucthands@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO CỤC:

Phó Cục trưởng phụ trách Cục: Nguyễn Thị Kim Yến

Điện thoại: 0211.3559.286

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Phó Cục trưởng: Ngô Xuân Đài 

Điện thoại: 0211.3720.667

Lĩnh vực phụ trách: Công tác tài chính, kế toán, văn phòng.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Cục; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lạc.

Phó Cục trưởng: Đào Xuân Hà

Điện thoại: 0211.3846.174

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Thi hành án dân sự

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh bao gồm:

a) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;

b) Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn;

c) Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

d) Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

2. Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật thi hành án dân sự.

3. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

5. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu.

 

Các tin đã đưa ngày: