Báo cáo số 27/BC-HĐND về việc Kiểm điểm hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của HĐND tỉnh

20/01/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

_____________

Số:  27/BC-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  _____________________

                   Vĩnh Yên, ngày  08   tháng 12 năm 2010

 

BÁO CÁO

Kiểm điểm hoạt động năm 2010 và phương hướng

hoạt động năm 2011 của HĐND tỉnh 


I - KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2010.

Năm 2010 HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ  trong điều kiện các cấp, các ngành tiến hành Đại hội Chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; tổ chức bộ máy HĐND tỉnh có sự thay đổi. Song dưới sự điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và bộ máy tham mưu giúp việc HĐND tỉnh đã hoạt động linh hoạt và tích cực góp phần để HĐND tỉnh hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

1. Hoạt động kỳ họp.

Năm 2010 HĐND tỉnh tổ chức 04 kỳ họp (kể cả kỳ họp cuối năm), trong đó 02 kỳ họp bất thường; HĐND tỉnh đã thông qua 18 nghị quyết, kỳ họp thứ 22 dự kiến sẽ thông qua 17 nghị quyết, trong đó có 09 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết được ban hành đều đảm bảo đúng quy định, thủ tục và thể thức theo Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh tích cực chỉ đạo, trước ngày khai mạc kỳ họp diễn ra hơn 2 tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ, các Ban HĐND và các ngành hữu quan thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Công tác thẩm tra các báo cáo chuyên đề, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh quan tâm, tập trung thực hiện, đảm bảo các báo cáo thẩm tra của các Ban có chất lượng, cung cấp được nhiều thông tin  thực tiễn và pháp lý cho đại biểu HĐND thảo luận và có căn cứ để các đại biểu thực hiện chức năng quyết định. Trước và sau mỗi kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định (trả lời tại các kỳ họp HĐND tỉnh). Nhìn chung công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối hợp chỉ đạo tích cực, chu đáo từ việc gửi giấy triệu tập, giấy mời, tài liệu kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, đúng thành phần dự kỳ họp. Xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, những vấn đề chuẩn bị chưa tốt trong quá trình chuẩn bị; các nội dung kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh, Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước khi trình HĐND tỉnh quyết định; các nội dung kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo, đề xuất kịp thời với Đảng Đoàn HĐND tỉnh thống nhất để lãnh đạo thành công kỳ họp. Để giảm bớt thời gian làm việc tại hội trường mà vẫn đảm bảo chất lượng các nghị quyết khi ban hành, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục hướng dẫn các tổ thảo luận các chuyên đề trước khi diễn ra kỳ họp để làm rõ những nội dung quan trọng, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban, ý kiến họp tổ của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến tham mưu của bộ phận tổng hợp, những vấn đề còn có ý kiến khác với cơ quan trình, Thường trực HĐND đã tổng hợp, hướng dẫn kịp thời để đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Việc điều hành kỳ họp được sắp xếp khoa học, được cụ thể hóa bằng chương trình điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian đọc văn bản, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND chủ toạ kỳ họp giao thư ký kỳ họp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu, để sửa đổi, hoàn thiện dự thảo nghị quyết gửi đại biểu tham gia ý kiến; đồng thời thực hiện biểu quyết các chỉ tiêu và những vấn đề dự thảo nghị quyết khác với cơ quan trình trước khi biểu quyết toàn văn nghị quyết, nên việc thông qua nghị quyết tại kỳ họp đảm bảo khoa học ngắn gọn, nghị quyết HĐND khi ban hành có chất lượng.

2. Hoạt động giám sát và tiếp công dân:

Tại kỳ họp cuối năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các Ban HĐND tỉnh để tham mưu cho HĐND tỉnh quyết định chương trình giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2010. Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2010, chương trình giám sát năm 2010, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch điều hoà, phối hợp và phân công các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát từng cuộc đảm bảo đúng chương trình phù hợp với tình hình thực tế và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 02 đợt khảo sát, nắm hiệu quả thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường trên địa bàn để từ đó có những kiến nghị với Tỉnh ủy và Trung ương. Trong năm Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tiến hành được 16 cuộc giám sát trực tiếp bằng việc thành lập các đoàn giám sát, 02 cuộc giám sát bằng văn bản và tiến hành giám sát 2 nội dung tại kỳ họp giữa năm; hình thức giám sát có nhiều đổi mới đa dạng, thiết thực; ngoài giám sát trực tiếp thì Thường trực HĐND, các Ban HĐND còn tiến hành giám sát qua văn bản, qua các hội nghị của UBND tỉnh, giám sát tại kỳ họp; đồng thời mở rộng phạm vi giám sát đến tận cơ sở. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề xã hội và cử tri quan tâm, có trọng tâm, trọng điểm, kết luận giám sát đã làm rõ được những nội dung còn tồn tại, hạn chế, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp khắc phục kịp thời (kết quả giám sát cụ thể được trình bày tại Báo cáo số: 23/BC-HĐND ngày 03-12-2010 về tổng hợp kết quả giám sát năm 2010).

Công tác tiếp dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên, phân công 01 chuyên viên giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, tham mưu, đôn đốc, giám sát trong lĩnh vực này. Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tiếp nhận 82 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tất cả các đơn, thư gửi đến đều được Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, phân loại, xử lý, trong đó có 35 đơn được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và 47 đơn không chuyển do công dân gửi nhiều lần, nhiều nơi, trùng lắp, quá thời hạn... Trong số đơn, thư chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì đến nay HĐND đã nhận được 21 văn bản trả lời về kết quả giải quyết, 26 đơn thư chưa có trả lời, trong đó 17 đang trong thời hạn giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời công dân theo quy định.

3. Hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh đã thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, họp tổ, hoạt động kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND như: Hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân, hoạt động điều trần, tiếp xúc cử tri chuyên đề. Thường trực HĐND còn tham dự trực tiếp các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp; phân công đại biểu chuyên trách, lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên giúp việc theo dõi, dự, đôn đốc, tổng hợp các hoạt động của các Tổ đại biểu theo chức năng nhiệm vụ; khuyến khích các đại biểu HĐND tỉnh tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và hoạt động giám sát của đại biểu HĐND tỉnh. Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm hoạt động tại các tỉnh, tham dự các đợt tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan của Quốc hội tổ chức. Chỉ đạo 2 Tổ đại biểu HĐND thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; tổ chức 02 hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân. Thông qua các hoạt động đã giúp đại biểu HĐND tỉnh nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của người đại biểu nhân dân với cử tri được thể hiện; qua đó chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh từng bước được nâng lên.

Trong năm qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện, thành, thị trong việc thực hiện nhiệm vụ; trong hoạt động đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện họp tổ theo quy định để nghiên cứu, thảo luận các nội dung trước kỳ họp, hình thức họp tổ được quan tâm hơn, chú trọng đến chất lượng; các buổi họp Tổ có mời cơ quan chuyên môn cấp huyện dự cùng thảo luận đóng góp ý kiến nội dung các kỳ họp, đã có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng giúp HĐND tỉnh có những quyết định đúng. Tại kỳ họp đa số các đại biểu HĐND tỉnh đều có ý thức trong mọi hoạt động, tích cực nghiên cứu tài liệu các kỳ họp và tiếp xúc cử tri, chú ý hướng về cơ sở để tiếp xúc được đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri đều mời cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp tỉnh dự trả lời ngay vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; các ý kiến tiếp thu được tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi việc xem xét trả lời cử tri của các cơ quan chức năng, bước đầu đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Công tác giữ mối liên hệ, phối hợp với UBND, UB MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện đúng quy chế hoạt động trên các mặt công tác từ công tác chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án luật... Các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh có nội dung liên quan đã có sự tham gia của đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Phối hợp tiếp và bố trí làm việc với các đoàn công tác của Quốc hội; cơ quan Trung ương, tỉnh bạn về thăm và làm việc với tỉnh.

4. Các hoạt động khác:

Năm 2010, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thường trực Tỉnh uỷ. Tham dự đầy đủ các hội nghị, các đợt tập huấn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức và các hoạt động của địa phương, tham dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ lần thứ 12 tại tỉnh Thái Bình. Tổ chức thành công hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ lần thứ 13 tại Vĩnh Phúc; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND thành phố, thị xã, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xuất bản Bản tin hoạt động của HĐND, xây dựng chuyên mục Tiếng nói cử tri và người đại biểu nhân dân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và hiệu quả của công tác tuyên truyền của HĐND trong thời gian tới. Đặc biệt là Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Báo điện tử đại biểu nhân dân xây dựng chuyên trang trên báo điện tử với chủ đề: “Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển” ra mắt vào tháng 5-2010.

Chỉ đạo Ban biên tập Bản tin hoạt động HĐND xuất bản bản tin theo kế hoạch (hai tháng 01 số), duy trì thường xuyên chuyên mục "Tiếng nói cử tri và đại biểu HĐND" trên sóng Đài PTTH tỉnh vào các ngày 11 và 20 hàng tháng; thường xuyên tuyên truyền hoạt động của HĐND trên báo điện tử đại biểu nhân dân. Chỉ đạo xuất bản Kỷ yếu các kỳ họp thứ 18, 19 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 theo kế hoạch.

Phối hợp với Ban chỉ đạo của tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá chung: Năm 2010, HĐND tỉnh đã hoạt động tích cực, đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng luật và đạt hiệu quả thiết thực; Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát, và chương trình xây dựng nghị quyết để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện theo tháng, quý. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết được nâng lên, sát thực tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động thẩm tra, giám sát được quan tâm đảm bảo đúng kế hoạch, huy động được sức mạnh của thành viên các Ban HĐND, các cơ quan liên quan. Hình thức giám sát được đổi mới, nội dung tập trung không dàn trải, qua giám sát đã phát hiện những tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục. Nhìn chung hoạt động của HĐND tỉnh chất lượng và đã có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ; hướng về cơ sở, được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao, vai trò hoạt động của HĐND tỉnh được thể hiện rõ.

5. Tồn tại, hạn chế:

- Hoạt động kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, tuy nhiên các kỳ họp HĐND còn bổ sung nhiều nội dung ngoài chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh; nhiều nội dung trong chương trình xây dựng nghị quyết không thực hiện được, ví dụ: Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp giữa năm 2010) chỉ có 4/16 chuyên đề trình kỳ họp nằm trong chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh. Do vậy, không có sự chủ động trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp.

- Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND đã thường xuyên, song việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tài liệu kỳ họp còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Sự phối hợp giữa các Ban HĐND với cơ quan chuẩn bị báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết còn chưa thường xuyên, chặt chẽ. Do vậy một số báo cáo dự thảo nghị quyết chuẩn bị chất lượng chưa cao.

- Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh còn hạn chế, có những nội dung giám sát chưa sâu; kết luận giám sát chưa cụ thể, kiến nghị còn chung chung. Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan thực hiện kết luận giám sát hiệu quả chưa cao, hiệu lực sau giám sát còn hạn chế. Một số thành viên các Ban HĐND chưa tích cực tham gia trong hoạt động giám sát, cá biệt có thành viên ban trong năm không tham gia buổi giám sát nào. Hiệu quả giám sát của đại biểu HĐND tỉnh chưa thực hiện rõ và thường xuyên.

- Một số Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chưa chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Tổ chức tiếp xúc cử tri chậm, ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng chưa kịp thời; chất lượng họp Tổ chưa cao. Tình trạng né tránh, ngại va chạm ở đại biểu HĐND tỉnh trong mọi hoạt động vẫn chưa được khắc phục; tính chủ động trong hoạt động của một số đại biểu chưa cao, đặc biệt trong hoạt động thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm.

II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011.

Năm 2011 là năm kết thúc hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011 và sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015. Do vậy, nhiệm vụ của HĐND là rất nhiều, cần tập trung thực hiện tốt. Trên cơ sở đó Thường trực HĐND tỉnh xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2011 của HĐND tỉnh như sau:

1. Về hoạt động kỳ họp:

Năm 2011, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 04 kỳ họp gồm: Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2004 - 2011. Kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo luật định; kỳ họp giữa năm và cuối năm 2011 để quyết định một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, cụ thể:

- Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm, nâng cao chất lượng kỳ họp, phát huy trách nhiệm của người đại biểu HĐND, mở rộng dân chủ, huy động được sức mạnh và trí tuệ tập thể, tăng cường thảo luận, chất vấn và giám sát tại kỳ họp, để tìm ra những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định.

- Bám sát chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh trong năm để chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng nghị quyết khi ban hành. Xây dựng nội dung chương trình các kỳ họp HĐND đảm bảo khoa học, sát thực tế.

- Phối hợp tốt với UBND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; có phân công, phân nhiệm cụ thể, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị các báo cáo, đề án, tài liệu phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian theo quy định.

- Phân công, đôn đốc thường xuyên các Ban HĐND tỉnh tham gia trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, chủ động thực hiện quy trình thẩm tra, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thẩm tra cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh thông tin cả về lý luận và thực tiễn để các đại biểu thảo luận và thực hiện chức năng quyết định.

2. Các hoạt động khác theo quy định của Luật:

- Luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của HĐND thông qua Đảng Đoàn HĐND; tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, thị xã, Thường trực HĐND các xã, thị trấn để tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2011 vào đầu tháng 4-2011. Bám sát chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐND và HĐND để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình giám sát năm 2011 đảm bảo khoa học, hiệu quả, tập trung giám sát công tác chuẩn bị và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, những nội dung thực hiện ở các huyện, phường thí điểm không tổ chức HĐND, hướng về cơ sở, giám sát đến tận cấp xã, gắn trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát.

Tăng cường đôn đốc các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tích cực thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định trong việc tiếp dân, tiếp xúc cử tri, nghiên cứu nội dung trước kỳ họp và hoạt động giám sát.

- Điều hoà, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và coi trọng hiệu quả trong hoạt động giám sát và chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị với Thường trực HĐND thành phố, thị xã, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh theo các cụm. Tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu HĐND các cấp được tham gia các lớp tập huấn do Trung ương, tỉnh tổ chức; các hoạt động học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn nhằm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND trong mọi hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

- Cùng Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện sơ, tổng kết hoạt động thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trung ương, các công việc chung của tỉnh và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

                                                                                TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                              KT. CHỦ TỊCH

                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

Phan Bá Sang