Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/08/2012