Giới thiệu chung

30/09/2020

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Phố Đào Sư Tích, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862.682; Email: hoictd@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO HỘI:

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình

Điện thoại: 0975.514.186

Email: nguyenbinhctdvp@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Kiệm

Điện thoại: 0913.374.966

Email: nguyenkiem1966@gmail.com

3. Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Long

Điện thoại: 0984.895.232

Email: levanlongvp@gmail.com

4. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Quỳnh Liên

Điện thoại: 0989.140.268

Các tin đã đưa ngày: