Các phòng trực thuộc

14/03/2017

1. Phòng Tổ chức hành chính
Điện thoại: 0211.3844.859
Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Cường

2. Phòng Kế hoạch
Điện thoại: 0211.3844.859
Phụ trách phòng: Nguyễn Văn Cường

3. Phòng Tổng hợp - Khen thưởng
Điện thoại: 0211.3844.859
Phụ trách phòng: Lộc Hoàng Lê Na

4. Phòng Kiểm toán
Điện thoại: 0211.3712.618
Phụ trách phòng: Đường Trọng Khang - Phó Chủ tịch Hội

5. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp
Điện thoại: 0211.3717.228
Giám đốc: Lương Quốc Thái
Phó giám đốc: Nguyễn Văn Bình

 

Các tin đã đưa ngày: