Giới thiệu chung 01/06/2020

Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc. Hội đoàn kết tập hợp các Nhà doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: