Giới thiệu chung

14/03/2017

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC
 

 


Trụ sở
Địa chỉ: Số 35, lô S3, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3720.029 - Email: hoidnt@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC 

Chủ tịch: Đặng Quang Tùng
Điện thoại: 0211.3840.070

Phó Chủ tịch: Bùi Trường Sơn
Điện thoại: 0985.337.777

Phó Chủ tịch: Cao Bá Hải
Điện thoại: 0983.626.666

Phó Chủ tịch: Khổng Văn Khoa
Điện thoại: 0913.258.271

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Thắng
Điện thoại: 0984.916.868

Phó Chủ tịch: Lê Thị Thủy
Điện thoại: 0979.580.009

Tổng thư ký: Ngô Quốc Bình
Điện thoại: 0903.442.488

II. GIỚI THIỆU CHUNG

Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc. Hội đoàn kết tập hợp các Nhà doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong công cuộc đổi mới Đất nước, lực lượng Doanh nghiệp trẻ từng bước phát triển,trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của Đất nước.

Hội hoạt động theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Hội là thành viên tập thể của Hội LHTNVN.

Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp vơí thông lệ và các tập quán quốc tế. 

Các tin đã đưa ngày: