Giới thiệu chung

24/09/2020

 HỘI KHUYẾN HỌC VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Tòa nhà Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,
Điện thoại:0211.3841.581, Email: hoikh@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC - QUỸ KHUYẾN HỌC

Ông Trần Dũng Long - Chủ tịch Hội - CTHĐ quản lý Quỹ

Điện thoại: 0913.258.346

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

Ông Trần Văn Thúy - Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0984.484.375

Lĩnh vực phụ trách: Điều hành các hoạt động của Hội theo chức năng, nhiệm vụ;

Ông Phạm Khương Duy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - PCTHĐ quản lý Quỹ

Điện thoại: 0913.087.086

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Khuyến học, Quỹ Khuyến học ngành Giáo dục - Đào tạo.

Ông Lê Văn Huân - Trưởng phòng GDTX-CN- Ủy viên BTV

Điện thoại: 0964.691.666

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng xã hội học tập.

Bà Đào Thị Thanh Hương - Chánh Văn phòng - UVBTV

Điện thoại: 0211.3841.581; 0982.170.867

Email:khuyenhocvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách : Công tác văn phòng Hội

II. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

1. Tôn chỉ, mục đích

Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức xã hội, tập hợp các lực lượng xã hội và các cá nhân tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cả tỉnh trở thành một xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và quê hương Vĩnh Phúc. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Mục đích

Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc là quỹ xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; Quỹ được hình thành từ nguồn tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ngày một thịnh vượng, văn minh, hiện đại. Quỹ được thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-CT ngày 29/5/2012 và hoạt động theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) được công nhận tại Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

3. Nhiệm vụ

- Hội Khuyến học làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc củng cố và phát triển tổ chức khuyến học ở các cộng đồng dân cư; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và lực lượng vũ trang, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng rãi. Phấn đấu tăng trưởng cả 3 tiêu chí: tăng số lượng Hội khuyến học, chi hội khuyến học, ban khuyến học các cấp; tăng số hội viên khuyến học; tăng mức tiền quỹ khuyến học/1hội viên. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học; thường xuyên khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và trong xã hội, phấn đấu cho quyền lợi học tập của mọi người, mọi vùng trong tỉnh, đặc biệt chú ý đến những người nghèo không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu. Cổ vũ xã hội trân trọng người thầy và chăm sóc người thầy trong sự nghiệp GD&ĐT; khuyến khích người thầy không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp và đạo đức.

- Quỹ Khuyến học tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ; sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án; tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Nguồn: Công văn số 88/CV-HKH
ngày 24/9/2020 của BCH Hội Khuyến học tỉnh

Các tin đã đưa ngày: