Giới thiệu chung

16/03/2017

HỘI NGƯỜI MÙ
 


Trụ sở

Địa chỉ: Số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại
: 0211.3846443; Email:hnmvinhphuc88@gmail.com

  

I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Trần Quảng Thanh
Điện thoại: 0211. 3737.738

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức đối nội, đối ngoại, bộ phận Văn phòng tỉnh Hội

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: 0211.3712.002
Lĩnh vực phụ trách: Công tác tuyên truyền văn hóa giáo dục

Phó Chủ tịch: Vũ Hùng Mông
Điện thoại: 0211.3616.833
Lĩnh vực phụ trách: Lao động sản xuất

II. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ:

1. Tôn chỉ:

Hội là một tổ chức xã hội, đặc thù, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể và các tổ xã hội. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, là thành viên quốc gia của Hiệp hội Người mù thế giới và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hội có đầy đủ tư cách pháp nhân, có biểu tượng riêng, có trụ sở, có tài khoản, có con dấu, trong đó có cả dấu thu nhỏ và dấu nổi, lấy ngày 17/4 là ngày truyền thống.

Trụ sở của Trung ương Hội đặt tại thủ đô Hà Nội, Hội có văn phòng đại diện ở miền Nam đặt tại Thành phó Hồ Chí Minh.

2. Mục đích:

Hội được thành lập để góp phần cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng, Nhà nước đồng thời động viên người mù chăm lo, giúp đỡ nhau về xã hội, văn hóa và nghề nghiệp, tạo môi trường để người mù phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

3. Nhiệm vụ:

- Giáo dục người mù không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành Điều lệ và nghị quyết của Hội.

- Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên.

- Động viên người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và người mù, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù.

- Tổ chức và quản lý các cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh , dịch vụ do Hội thành lập; góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho hội viên.

- Đề đạt, kiến nghị với Nhà nước ban hành các chính sách, chế độ cần thiết cho người mù và tổ chức Hội, tích cực tác động để những chính sách đó nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Hội.

- Mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tổ chức người mùa và kém mắt, các tổ chức nhân đạo, từ thiện trên thế giới.

- Cùng với các tổ chức xã hội khác, tích cực đấu tranh bảo vệ hòa bình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn  lao động để phòng chống mù lòa.

Các tin đã đưa ngày: