Báo cáo số 12/LMHTX- BC ngày 23 tháng 6 năm 2008 về Tình hình kinh tế tập thể sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phương hướng hoạt động đến năm 2010

27/11/2008

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
LIÊN MINH HTX
____________
 

Số: 12/LMHTX- BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
 

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng  6  năm 2008

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế tập thể sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phương hướng hoạt động đến năm 2010 

Trong những năm qua, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nền kinh tế của Vĩnh Phúc đã có tốc độ phát triển nhanh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hoá, GDP năm 2007 đạt gần 6.500 tỷ đồng. 3 năm qua, tỉnh đứng trong tốp 10 tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhất của cả n­ước; thu hút đầu tư­ tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đ­ược nâng lên.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong tỉnh, d­ưới tác động tích cực của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ thứ XIV; sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kinh tế tập thể của tỉnh từng bước được đổi mới, phát triển theo h­ướng tích cực và đã thu được những kết quả quan trọng:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Tình hình chung về kinh tế tập thể

 - Tính đến 31/05/2008 toàn tỉnh có 427 HTX (bằng so với năm 2005), do 8 HTX nông nghiệp (xã Duy Phiên – huyện Tam D­ương) hợp nhất lại thành 1 HTX,   giải thể 2 HTX, thành lập mới 9 HTX. Trong số 427 HTX có: 301 HTX nông nghiệp chiếm 70,5%, 126 HTX phi nông nghiệp chiếm 29,5% (trong số 126 HTX phi nông nghiệp có: 73 HTX điện, 32 quỹ tín dụng nhân dân, 3 HTX th­ương mại, 7 HTX giao thông vận tải, 4 HTX xây dựng, 2 HTX môi trư­ờng, 5 HTX tiểu thủ công nghiệp). Tham gia HTX có: 389.204 xã viên, bình quân có 907 xã viên/1 HTX.

- Kết quả xếp loại: Năm 2007, có 54,6% HTX loại khá, giỏi (tăng 4,5% so với năm 2005), 34,8% HTX trung bình (giảm 0,8% so với năm 2005), 10,6% HTX yếu kém (giảm 3,7% so với năm 2005).

(Xem tiếp)