Báo cáo số 02/LMHTX ngày 20/01/2009 của Liên minh HTX về kết quả công tác năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009

06/03/2009

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
LIÊN MINH HTX
____________
 

Số: 02/LMHTX- BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
 

Vĩnh Yên, ngày 20 tháng  1 năm 2009

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2009
 

Sau tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) của Ban chấp hành TW Đảng về kinh tế tập thể ở các sở, ngành liên quan và tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh bước sang năm 2008 cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 20/01/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qủa kinh tế tập thể”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2008 của UBND tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi từ tác động của Chỉ thị và Nghị quyết, kinh tế tập thể phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chung của đất nước, của tỉnh, đặc biệt tình trạng lạm phát tăng cao, giá cả gia tăng, thiên tai, những biến động của hệ thống tài chính, ngân hàng, dịch bệnh bùng phát xảy ra ở nhiều nơi… Trong bối cảnh đó, tình hình khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh vẫn từng b­ước được đổi mới, phát triển theo h­ướng tích cực và đã thu được những kết quả quan trọng.

            I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2008

1. Tổ hợp tác

Hiện nay các tổ hợp tác của tỉnh phát triển đa dạng, bao gồm nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Trong nông nghiệp các tổ hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất cây, con giống, làm đất, thuỷ lợi, chăn nuôi, thuỷ sản, nuôi tằm, cây ăn quả, sinh vật cảnh... Các tổ hợp tác phi nông nghiệp tập trung vào các lĩnh vực: vận tải, cơ khí, mộc, đan lát, th­ương mại, tín dụng, xây dựng...

Tuy nhiên, các thành viên trong tổ hợp tác hiện nay vẫn hoạt động đơn lẻ, theo hình thức hộ gia đình là chủ yếu, chỉ hoạt động tập trung khi cần có sự hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là cách làm để các hộ sản xuất chia sẻ khó khăn nh­ưng không mang tính lâu dài.

Mặc dù Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BKH&ĐT ngày 9/7/2008 về việc hướng dẫn 1 số quy điịnh tại Nghị định 151 của Chính Phủ, nh­ưng hiện nay hầu hết các tổ hợp tác đều không đăng ký với UBND xã, ph­ường, thị trấn và khi hết nhu cầu hợp tác thì các tổ tự tan rã nên việc theo dõi về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác gặp nhiều khó khăn.

             2. Hợp tác xã (HTX)

a. Lĩnh vực hoạt động của các HTX.

            Tính đến hết tháng 6/2008 toàn tỉnh có 427 HTX, sau khi chuyển 90 HTX của huyện Mê Linh sáp nhập về Hà Nội và 14 HTX đ­ược thành lập mới, số HTX của tỉnh còn 351 HTX. Trong số đó có: 233 HTX nông nghiệp chiếm 66,4%, 118 HTX phi nông nghiệp chiếm 33,6%.

           - Đối với 233 HTX nông nghiệp:

           Có 89 HTX làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp, 120 HTX làm dịch vụ từ 2 - 5 khâu, 24 HTX chuyên ngành chăn nuôi, thuỷ sản, sản xuất giống, sản xuất nấm.

           - Đối với 118 HTX phi nông nghiệp:

           Có 65 HTX điện, 29 quỹ tín dụng nhân dân; 3 HTX th­ương mại; 8 HTX giao thông vận tải; 5 HTX xây dựng; 3 HTX môi tr­ường; 5 HTX tiểu thủ công nghiệp.

<Xem chi tiết...>