Báo cáo số 12/LMHTX-BC ngày 18/3/2009 của Liên Minh HTX về kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết 03 của Tỉnh ủy

29/06/2009
Báo cáo số 12/LMHTX-BC ngày 18/3/2009 của Liên Minh HTX về kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết 03 của Tỉnh ủy <Download>