Báo cáo số 03/LMHTX-BC ngày 27/4/2009 của Liên Minh HTX về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên Minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu

29/06/2009
Báo cáo số 03/LMHTX-BC ngày 27/4/2009 của Liên Minh HTX về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên Minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu  <Download>