Báo cáo số 02/LMHTX- BC ngày 26 tháng 01 năm 2010 tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của liên minh HTX tỉnh năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ năm 2010

18/03/2010

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
___________ 

Số: 02/LMHTX- BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________ 

Vĩnh Yên, ngày 26  tháng 01 năm 2010

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
LIÊN MINH HTX TỈNH NĂM 2009, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2010
______________________
 

Năm 2009, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong tỉnh, d­ưới tác động tích cực của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ thứ XIV, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 20/01/2008 của Ban Bí thư­ (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qủa kinh tế tập thể”, Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển theo h­ướng tích cực và đạt được nhiều kết qủa quan trọng, các hoạt động t­ư vấn, hỗ trợ phát triển HTX đ­ược đẩy mạnh, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể đ­ược nâng cao.

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2009

1. Tổ hợp tác (THT)

Toàn tỉnh hiện có 204 THT, các THT phát triển đa dạng, bao gồm nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Trong nông nghiệp, các tổ hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất cây, con giống, làm đất, thuỷ lợi, chăn nuôi, thuỷ sản, cây ăn quả, sinh vật cảnh...  Các THT phi nông nghiệp tập trung vào các lĩnh vực cơ khí, vận tải, mộc, đan lát, tín dụng, xây dựng...

Sự ra đời của các THT đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, khôi phục và phát triển một số ngành nghề truyền thống. Đặc biệt nhiều công việc đòi hỏi sự tập trung và chuyên môn hoá như xây dựng công trình, giao thông, nhà xưởng, làm đất trong nông nghiệp… THT đã hình thành và phát huy tác dụng. Tuy Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ quy định “về tổ chức và hoạt động của THT”, Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 151/2007/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các THT hoạt động, song trong quá trình từ tự phát đến việc thành lập THT theo văn bản pháp luật còn chậm, do đó hầu như các THT chưa đăng ký với chính quyền địa phương. Nguyên nhân chính là do các tổ viên THT chưa thực sự am hiểu về chính sách pháp luật, trình độ và tư duy còn hạn chế; sự quan tâm rà soát, tiếp cận để vận động thành lập THT của cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như các cấp, các ngành còn chưa thường xuyên, sâu rộng.

 <Xem tiếp>