Báo cáo số 03/LMHTX-BC ngày 21/1/2011 về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên Minh HTX năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011

25/03/2011

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Số: 03 /LMHTX-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 21 tháng 1 năm 2011

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX NĂM 2010,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM
2011

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2010

            

1. Tổ hợp tác (THT)

Toàn tỉnh hiện có 202 THT, các THT phát triển đa dạng, bao gồm nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau.

           Hiện nay các hình thức hợp tác đơn giản giữa các hộ rất phát triển, việc liên kết sản xuất giữa các hộ gia đình được phối hợp d­ưới nhiều hình thức và phát huy tác dụng trong nông thôn. Mô hình tổ hợp tác được hình thành nhằm mục đích giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, dịch vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nguồn vốn vay, tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế, tạo việc làm góp phần xoá đói giảm nghèo cho các tổ viên.

Thực tế hiện nay, số l­ượng và loại hình tổ hợp tác cụ thể không đ­ược thống kê đầy đủ cả ở các huyện, thị, thành phố vì phần lớn các tổ hợp tác không thực hiện đăng ký hoạt động với xã, ph­ường, thị trấn. Trong khi đó tình hình tăng, giảm tổ hợp tác diễn ra thường xuyên theo từng thời điểm (rất nhiều tổ hợp tác thành lập giúp đỡ nhau về sản xuất, sau khi sản xuất và thu hoạch xong thì giải thể).

Mặc dù Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ quy định “về tổ chức và hoạt động của THT” và Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 151/2007/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các THT hoạt động, song trong quá trình từ tự phát đến việc thành lập THT theo văn bản pháp luật còn chậm, do đó hầu như các THT chưa đăng ký với chính quyền địa phương. Nguyên nhân chính là do các tổ viên THT chưa thực sự am hiểu về chính sách pháp luật, trình độ và tư duy còn hạn chế; sự quan tâm rà soát, tiếp cận để vận động thành lập THT của cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như các cấp, các ngành còn chưa thường xuyên, sâu rộng.

2. Hợp tác xã (HTX):

2.1. Lĩnh vực hoạt động của HTX

Trong năm 2010 có 66 HTX thành lập mới, đưa tổng số HTX toàn tỉnh lên 496 HTX, trong đó: HTX nông nghiệp là 254 HTX, chiếm 51,2%, HTX phi nông nghiệp là 242 HTX, chiếm 48,8%. Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp có 77 HTX điện độc lập, 29 quỹ tín dụng nhân dân, 15 HTX môi tr­ường, 11 HTX tiểu thủ công nghiệp, 46 HTX th­ương mại, 14 HTX giao thông, 8 HTX xây dựng, 42 HTX kinh doanh tổng hợp.

2.2. Về xã viên

Số xã viên tham gia HTX là 355.080 xã viên, trong đó xã viên là hộ gia đình: 261.786 xã viên; xã viên là cá nhân: 93.257 ng­ười, xã viên là cán bộ công chức: 37 người.

2.3. Về cơ sở vật chất: Đa số các HTX còn nghèo nàn, lạc hậu, thiết bị máy móc cũ kỹ, thiếu vốn để đầu tư­ đổi mới; nhiều HTX ch­ưa có trụ sở để làm việc.

"Xem tiếp"