Trích báo cáo số 10 /LMHTX- BC, ngày 01 tháng 7 năm 2012 về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của LMHTX tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

22/08/2012