Trích báo cáo số 02/LMHTX - BC ngày 28 tháng 01 năm 2013 về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

26/02/2013
Các tin đã đưa ngày: