Trích báo cáo số: 37/LMHTX- BC, ngày 30 tháng 12 năm 2013 về tình hình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 và phương hương nhiêm vụ năm 2014

19/03/2014

File đính kèm