Trích báo cáo số 18 /LMHTX- BC, ngày 30 tháng 7 năm 2014 về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của LMHTX tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

11/08/2014

File đính kèm