Trích báo cáo số 02/BC-LMHTX ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Liên minh Hợp tác xã về tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

22/01/2015

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: