Trích báo cáo số 10/BC-LMHTX ngày 31/5/2016 của Liên minh HTX về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

04/07/2016
Các tin đã đưa ngày: