Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp

24/05/2010

Tháng 2/1991, Đại hội Đảng toàn quốc - lần thứ VII của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh xác định: " thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa  dạng vềhình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước".

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng. Trong suất 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước cùng với vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước, các thành phần kinh tế trong nước có những bước phát triển vượt bậc, biểu hiện rõ nét nhất là sự phát triền các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt, từ khi có Luật doanh nghiệp (năm 1999), Luật doanh nghiệp Nhà nước (năm 2003) và nay được thay thế bằng Luật doanh nghiệp (năm 2005). Các loại hình doanh nghiệp trong toàn quốc không ngừng lớn mạnh về quy mô; đa dạng hóa về lĩnh vực ngành nghề; có tiềm lực tài chính và trình độ quản lý cao đã đóng góp to lớn vào quá trình

phát triển kinh tế - xã hội , giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền  vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Năm 1997 , Vĩnh Phúc được tái lập , với vị trí địa lý chiến lược trong vùng đồng bằng Sông Hồng, cửa ngõ phía bắc của Thủ đô Hà Nội, với hệ thống giao thông thuận lợi, gần Sân bay Quốc tế Nội Bài; Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh đã cụ thể hoá các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năng động, chính sách thu hút đầu tư rộng mở, Vĩnh Phúc đã trở thành  điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến nay, Vĩnh Phúc đã thu hút trên 100 dự án FĐI của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ USD và gần 300 dự án DDI với số vốn đăng ký trên 15 ngàn tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các ngành nghề kinh tế quốc dân, hàng năm đã tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động trong và ngoài tỉnh. Doanh nghiệp Vĩnh Phúc chính là đầu tàu đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh thuần nông năm 1997, trở thành một tỉnh có cơ cấu kinh tế của một tỉnh công nghiệp với số thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng (năm 2009), đồng thời, doanh nghiệp Vĩnh Phúc cũng chính là động lực quan trọng để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành Thành phố vào năm 2020, trở thành một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa trong nước, thúc đẩy sự phát triền kinh tế - xã hội của vùng, lãnh thổ liên tỉnh.

Với quan điểm: Phát triền kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Theo số liệu điều tra, khảo sát, đến ngày 31/12/2009, trên địa bàn tỉnh có 118 chi, đảng bộ trong các loại hình doanh nghiệp, với tổng số 2.592 đảng viên, trong đó: 62 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; 54 chi, đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp tư nhân); 1 chi bộ  trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra còn có 7 tổ chức Đảng thuộc ngành dọc với 124 đảng viên; 45 doanh nghiệp có từ 03 đảng viên trở lên nhưng chưa thành lập được tổ chức cơ sở đảng; 70 doanh nghiệp có từ 1 -2 đảng viên (chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức cơ sở đảng).

Hoạt động công tác Đảng trong các doanh nghiệp những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực Các quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong từng loại hình doanh nghiệp do Ban Bí thư TW Đảng ban hành được cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả; hoạt động giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...nhằm không ngừng nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động luôn được cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp rất chú trọng, từ đó đã thúc đẩy các phong trào lao động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên luôn được coi trọng. Hàng năm, các chi, đảng bộ cơ sở luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ để các quần chúng ưu tú, cán bộ, công nhân và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, trình độ chuyên môn, tay nghề cao, đi đầu trong các phòng trào lao động sản xuất ở đơn vị doanh nghiệp được phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng, để cống hiến cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Về vị trí, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp ngày càng được khẳng định, hầu hết các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp; trương, phó các phòng, ban chuyên môn; tổ` trưởng, trưởng các dây truyền sản xuất đều đồ đảng viên đảm nhiệm; đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người có ý thức tổ chức kỷ - luật cao, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp. luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào lao động sản xuất của doanh nghiệp, đóng góp nhiều công sức và trí tuệ vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp thực sự là tấm gương sáng để quần chúng học tập và noi theo.

Mối quan hệ phối hợp lãnh đạo giữa cấp ủy và chủ doanh nghiệp luôn luôn thể hiện được sự gắn kết chặt chẽ vì mục đích chung là lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ở những đơn vị doanh nghiệp, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chi, đảng bộ kiêm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám Đốc , Phó Giám đốc Công ty…sự phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp luôn đạt kết quả rất cao; các chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp luôn thu được những thành quả tích cực; hoạt động công tác Đảng, đoàn thể được triển khai bài bản, toàn diện, tổ chức đảng thực sự giữ vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động công tác Đảng ở một số doanh nghiệp có một số điểm cần lưu ý :

Một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn, đấy đủ nội dung và phương thức lãnh đạo của chi, đảng bộ cơ sở trong tình hình mới; không ít tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa thể hiện rõ vai trò, vị trí hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Còn lúng túng trong việc xác định nội dung, phương thức lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý cán bộ…

Đội ngũ cấp uỷ cơ sở đảng trong doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm, nên chưa giành nhiều thời gian để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ dược giao. Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, sự phối hợp giữa cấp uỷ đảng với chủ doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Đặc biệt, ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động của tổ chức Đảng còn có nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn hạn chế. Chế độ phụ cấp cấp uỷ ở các doanh nghiệp tư nhân phần lớn chưa dược chi trả đúng với quy định.

Số lượng tổ chức đảng, đảng viên phát triển còn chậm so với sự tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp và sự phát triển của đội ngũ công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Ở một số doanh nghiệp tư nhân, vai trò của tổ chức Đảng còn phụ thuộc vào thái độ chính trị của chủ doanh nghiệp và vị trí, chức vụ của cấp uỷ viên trong doanh nghiệp. Cá biệt, có đảng viên hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không muốn công khai mình là đảng viên, do sợ chủ doanh nghiệp phân biệt đối xử, mất việc làm. Một số chi, đảng bộ cơ sở sức chiến đấu còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò lãnh dạo trong giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh tại doanh nghiệp.

Công tác triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, và đoàn thể đôi khi chưa được lãnh đạo doanh nghiệp, cấp ủy cơ sở triển khai kịp thời và đầy đủ đúng với quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy và của các tổ chức đoàn thể. Việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể và cập nhật kiến thức về kinh tế, chính trị - xã hội, pháp luật cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở chưa được các cấp uỷ đảng quan tâm đúng mức.

Để tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, thời gian tới cần tặng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân. Tập trung làm chuyển đổi nhận thức trong giới chủ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về vị trí vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, làm cho giới chủ doanh nghiệp thấy được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh thời kỳ hội nhận kinh tế quốc tế, từ đó tạo điều kiện để tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

Cấp uỷ đảng cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với chủ doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện có hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống mọi mặt của người lao động. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Cấp uỷ cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát và phân công cấp uỷ theo dõi, giúp đỡ chi, đảng bộ trong doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các chương trình công tác đề ra. Chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. . . nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp uỷ viên cơ sở có trình độ, năng lực, uy tín sẵn sàng đảm đương tốt các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp.

Các chi, đảng bộ không ngừng đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết nhất từ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương đi đầu trong các phong trào lao động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cấp uỷ cơ sở quan tâm xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cấp uỷ, lãnh đạo đoàn thể và chủ doanh nghiệp, nêu rõ mối quan hệ công tác trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Theo bản tin Đảng bộ khối doanh nghiệp

 

Các tin đã đưa ngày: