Báo cáo số 54 - BC/HU ngày 31/8/2011 của Huyện ủy Bình Xuyên về Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X...

21/11/2011

ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC
HUYỆN ỦY BÌNH XUYÊN
*

Số: 54 - BC/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Bình Xuyên, ngày 31 tháng 8 năm 2011

BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008
của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 
 
 

 

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:

1. Đặc điểm tình hình:

Huyện Bình Xuyên nằm ở phía nam của Tỉnh Vĩnh Phúc, huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là 14.566,71 ha. Dân số của huyện có hơn 108.000 người. Trong đó, người dân tộc thiểu số gần 4 %, đồng bào công giáo gần 8 % dân số của huyện. Đảng bộ huyện hiện có 59 chi, Đảng bộ trực thuộc ( gồm 13 Đảng bộ xã, thị trấn; 4 Đảng bộ cơ quan và trường học; 42 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp) với hơn 4000 Đảng viên. Thanh niên trong độ tuổi từ 16-30 tuổi có 34.654. Trong đó, thanh niên khối nông nghiệp là 27.269, thanh niên khối trường học là 4.327, thanh niên khối  hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số thanh niên. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”,huyện Bình Xuyên có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

a- Thuận lợi:

- Huyện Bình Xuyên có nhiều điều kiện thuận lợi về địa lý, tự nhiên, xã hội, có bước phát triển mạnh về kinh tế, nhất là công nghiệp đô thị. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động đã được quan tâm và đạt được kết quả tốt.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện luôn có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi; Huyện uỷ đã ban hành nhiều chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động về công tác thanh niên. Đặc biệt là chương trình hành động  số: 17 CTr/HU của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự l·nh đạo của Đảng đối với c«ng t¸c thanh niªn.  UBND huyện đã xây dựng chương trình phát triển thanh niên đến 2010, qua đó đã  tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

- Trình độ dân trí nói chung, trình độ của thanh niên Bình Xuyên nói riêng đã được nâng lên. Bước vào thời kỳ đổi mới, thanh niên luôn thể hiện được tính năng động, chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường; biết phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên lập thân lập nghiệp.

- Nghị quyết 25 NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) ban hành đúng vào thời điểm huyện Bình Xuyên đang thực hiện công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng mạnh đã có bước chuyển  rõ rệt về văn hoá- xã hội kể từ khi tái lập huyện .

b- Khó khăn:

- Tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp như ở Bắc phi, Trung Đông và tranh chấp biển đảo; Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng như thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, tai tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng... từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của nhân dân.

 - Một số cấp uỷ cơ sở chưa có sự quan tâm đúng mức nên việc tổ chức, triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW chưa được thường xuyên. Nhận thức của một bộ phận thanh niên về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chưa đầy đủ, chưa mạnh dạn và ngại tham gia các hoạt động xã hội, hàng năm tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa còn cao... đã gây không ít khó khăn trong công tác thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên chưa phát huy được lực lượng thanh niên vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

 - Nhà nước chưa có những chính sách cụ thể, hấp dẫn để thu hút các trí thức trẻ về làm việc ở nông thôn.

2. Tình hình triển khai, quán triệt Nghị quyết 25 NQ/TW.

 Các cấp uỷ và chính quyền huyện Bình Xuyên luôn xác định rõ vai trò quan trọng của thanh niên: Thanh niên là một lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tình hình thanh niên có sự biến đổi nhanh chóng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc triển khai Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 15/9/2008 và chương trình hành động số 45- CTr/TU ngày 29/9/2008 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”,  Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên đã xây dựng chương trình hành động 17-CTr/HU ngày 14/10/2008 và nghiêm túc triển khai tinh thần nghị quyết tới cấp uỷ các cấp trong toàn Huyện. Đồng thời chỉ đạo các chi Đảng bộ trực thuộc huyện, các cấp chính quyền, Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết số: 25- NQ/TW phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách chi đảng bộ trực thuộc chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết số: 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 và Chương trình hành động số 17-Tr/HU ngày 14/10/2008 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện, đặc biệt là đánh giá những kết quả đạt được nhằm mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đối với công tác thanh niên nói chung, tổ chức Đoàn và Hội LHTN các cấp nói riêng.

Tháng 7/2010, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên Vĩnh Phúc thực hiện Quyết định số: 70/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW .

Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện Bình Xuyên nhiệm kỳ 2010-2015 đã tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ phát triển công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW

1. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên:

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng trong việc giáo dục, rèn luyện thanh niên, đồng thời cũng là biện pháp mang tính nền tảng để triển khai tốt việc thực hiện nội dung Nghị quyết 25 nhằm mang lại những đổi mới trong công tác thanh niên cũng như công tác Đoàn - Hội. Trong những năm qua BTV huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình công tác Đoàn, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và Thiếu niên nhi đồng (TNNĐ) chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai với nhiều hình thức như: Thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên đã cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và xem việc làm theo Bác là tiêu chí để rèn luyện cho từng Đoàn viên thanh niên. “Viết nhật ký sổ vàng thanh niên làm theo lời Bác”;  các chương trình ‘Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Từ đó đã có những tác động tích cực về mặt nhận thức lẫn hành động trong công việc và đời sống của thanh niên và các cấp bộ Đoàn, trong 3 năm các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tổ chức học tập và tuyên truyền về cuộc vận động “học tập và làn theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh” cho trên 10.000 lượt thanh niên, tổ chức tuyên dương 245 gương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác.

Công tác bồi dưỡng chính trị cho thanh niên được BTV huyện ủy quan tâm chú trọng, hàng năm huyện Đoàn và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chủ động phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ cấp chi đoàn, đoàn cơ sở với hình thức học tập trung; triển khai trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội và lồng ghép vào trong các hoạt động của Đoàn. Kết quả toàn huyện tổ chức cho 9.820 đồng chí ĐVTN được học tập chủ nghĩa mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Công tác triển khai các chủ trương, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, NQ Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết số 25/NQ-TW, được triển khai thực hiện hiệu quả, thông qua các hình thức hội thi “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, “Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”, “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội X của Đảng”, “Thanh niên với nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ IX”…đã thu hút trên 18.000 lượt ĐVTN tham gia. Đặc biệt các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên, kết quả toàn huyện tổ chức được 37 cuộc đối thoại và có 4.654 ĐVTN tham gia đối thoại.

Công tác giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn của đất nước đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: các hoạt động văn hóa văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổ chức hội trại truyền thống, du khảo về nguồn, hành trình đến với bảo tàng, quê hương các anh hùng, liệt sĩ, “Thắp nến tri ân” nhân dịp 27/7 hàng năm… Hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” được thực hiện thường xuyên với các hoạt động như: Tặng quà cho các gia đình chính sách, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và trao tặng 6 nhà tình nghĩa, 120 sổ tiết kiệm và hàng trăm xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó..

Công tác giáo dục đạo đức lối sống trong thanh niên được đẩy mạnh qua việc thực hiện các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “thanh niên có nghĩa cử đẹp” góp phần xây dựng bản lĩnh và văn hóa thanh niên trong khối trường học và trên địa bàn dân cư, tuyên dương 6 gương thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, giáo dục truyền thống cho trên 17.000 lượt thanh niên. Từ đó đã cổ vũ thanh niên tích cực rèn luyện trở thành người có ích, góp phần bồi dưỡng đạo đức trong thanh niên.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động của các mô hình CLB phòng chống tội phạm, cổng trường trật tự an toàn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản, CLB xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức đến tận cơ sở. Kết quả 100% các trường  học phæ th«ng,cao đẳng nghề cơ khí có mô hình cổng trường trật tự ATGT và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 13.389 thanh niên trong huyện.

2. Công tác giáo dục và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Trong những năm qua trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến về chất lượng giáo dục cho ĐVTN – TNNĐ ngày càng được nâng lên. Số giáo viên trong độ tuổi Đoàn và học sinh giỏi các cấp đều tăng theo từng năm học, điển hình là Đoàn viên Hoàng Đỗ Kiên xã Đạo Đức đạt huy chương vàng cuộc thi giải toán quốc tế năm 2010. Toàn huyện có 25/53 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 47 % trong đó khối mầm non 11/20, cấp tiểu học có 11/19, cấp THCS 3/14 trường. Đến nay 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, hàng năm có từ 30% - 45% số học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó huyện ủy đặc biệt quan tâm và chỉ đạo kịp thời đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, hạn chế số lượng học sinh bỏ học giữa trừng ở các cấp. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham gia các lớp học tin học nâng cao trình độ chuyên môn trong tình hình mới, đến nay hầu hết cán bộ công chức các cơ quan biết sử dụng thành thạo vi tính văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác. Đặc biệt hàng năm huyện Đoàn đều mở từ 4 đến 5 lớp tin học cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và trang bị lắp đặt 10 điểm trình chiếu phim khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, 5 điểm truy cập intenet, 01 vườn ươm tri thức,02 hợp tác xã dịch vụ thanh niên công nhân nhà trọ, từ đó tuyên truyền phổ biến ứng dụng khoa học- kü thuật vào sản xuất và chăn nuôi, trong đó chú trọng phổ biến công nghệ sinh học”.  Điển hình như Đ/c Lưu Tiến Vũ phó bí thư Đoàn trường cơ khí đạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh phúc, Đ/c Phạm Vi Quyết Đoàn viên trường cơ khí đạt giải 3 thiết bị dạy học tự làm toàn quốc năm 2010, giải nhất mô hình phun trực tiếp men vào lò sấy tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh của Đoàn viên Duy Minh Thái, hội thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Vĩnh Phúc toàn huyện đạt giải nhất khối tiểu học, đạt giải nhì khối THCS, tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho 1.284 đoàn viên thanh niên tham gia.

 Cùng với việc phát triển các khu công nghiệp, Huyện ủy luôn chú trọng đến việc dạy nghề cho con em nhân dân trong huyện, đã thành lập các trung tâm dạy nghề của huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường cao đẳng nghề cơ khí và trung tâm giáo dục thường xuyên mở lớp dạy nghề cho 2.134 thanh niên mỗi năm. Từ đó đã đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn, khuyến khích công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, huy động mọi nguồn lực để chăm lo đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho thanh niên. Hiện nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các trung tâm học tập cộng đồng và đang hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch số: 4.705 KH/UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện quyết định số: 103/2008 QĐ – TTg ngày 21/7/2008 của thủ tướng chính phủ “ V/v phê duyệt đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”. Trong 3 năm qua huyện ủy luôn quan tâm và có nhiều giải pháp, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện như: lĩnh vực nông - lâm nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và giới thiệu việc làm, thông qua xuất khẩu lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và tỉnh; các hoạt động vay vốn giải quyết việc làm, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho từ 2.000 đến 2.500 lao động. Trong đó lực lượng lao động thanh niên chiếm trên 90% và mỗi năm có hàng trăm lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin, tư vấn, GTVL hàng năm đạt 72,7%. Đồng thời chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên trong công tác vay vốn phát triển kinh tế đến nay tổ chức Đoàn quản lý dư nợ qua ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn khác trên 6 tỷ đồng cho trên 1.000 thanh niên được vay.

Chỉ đạo Huyện đoàn phối hợp với trạm khuyến nông huyện tổ chức hơn 20 lớp tập huấn, 24 điểm trình diễn chuyển giao tiến bộ KHKT cho trên 4.200 ĐVTN; tư vấn, hỗ trợ cho thanh niên về thông tin khởi sự doanh nghiệp tỷ lệ đạt 80,3% mỗi năm; hợp tác xã tiếp tục được nhân rộng, mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế: điển hình như TT Thanh Lãng, xã Quất Lưu, xã Bá Hiến.  Tổ chức 3 lớp phổ biến pháp luật cho thanh niên công nhân trên địa bàn xã Quất Lưu, TT Hương Canh, xã Tam Hợp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên công nhân và lao động trẻ.

3. Tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện.

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới,  Huyện ủy giao cho tæ chøc §oµn tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua khơi dậy trong thanh niên tính năng động, sáng tạo, phát huy sức trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Quán triệt và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo tổ chức Đoàn vận động đoàn viên thanh niên làm theo lời Bác. Qua đó đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tạo môi trường chính trị và đạo đức lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là mê tín, dị đoan, ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống… góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, hình thành lối sống văn hoá trong thanh niên.

Chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục thường xuyên đổi mới cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, các hoạt động vui chơi, hoạt động ngoại khóa, đến nay 100% các trường đều có sân chơi, b·i tập, dụng cụ thể dục thể thao, đảm bảo giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ để hình thành lớp thanh niên có đủ bản lĩnh và năng lực, có ý thức học tập suốt đời, có phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, có khả năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống. Đến nay, đã khắc phục được tình trạng thanh niên bỏ học, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên được thụ hưởng những chính sách giáo dục, đặc biệt là đối với nữ thanh niên, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật; đã có hàng nghìn ĐVTN, học sinh được vay vốn để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông.

Cấp ủy các cấp đã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ tham gia đầy đủ các nội dung tại Hội trại thanh thiếu niên huyện Bình xuyên lần thứ 4 năm 2011. Triển khai, thực hiện tốt chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; vận động, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường, tôn vinh các tấm gương học sinh tiêu biểu… ;tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về công tác Đoàn, Hội, Đội cho gần 10 nghìn lượt cán bộ Đoàn, tổng phụ trách Đội. Đặc biệt, nhân kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội trong toàn Huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tạo môi trường bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục dân số, sức khoẻ, môi trường, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS bằng nhiều hình thức phong phú như: Diễu hành tuyên truyền, phát 25 nghìn tờ rơi các loại, trên 500 cuốn cẩm nang về ma tuý, HIV/AIDS, sức khoẻ sinh sản vị thành niên…; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá, treo băng zôn, panô, áp phích; tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức về dân số, ma tuý,  HIV/AIDS…cho gần 500 cán bộ đoàn viên thanh niên. Qua đó đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc…tạo điều kiện cho thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ. Củng cố, duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng, nhận thức sự hiểu biết về truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam để từ đó xác định trách nhiệm của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Năm 2008 – 2009 BTV Huyện Đoàn đã tham mưu cho TT Huyện ủy và BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đầu tư cơ sở, trang thiết bị vui chơi cho 2 điểm tại xã Trung Mỹ và xã Sơn Lôi, Năm 2010 UBND tỉnh đã phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Bình Xuyên, UBND huyện đã có quyết định số: 1.855/QĐ-TC ngày 28/3/2011 về thành lập Ban quản lý dự án xây dựng nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện và hiện nay đang hoàn thiện bản vẽ thi công. Huyện phấn đấu xây dựng xong 202 nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo vào năm 2011, 100% các thôn, TDP có nhà văn hoá vào năm 2012.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; việc bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực.

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ trẻ hợp lý. Hàng năm Huyện uỷ tiến hành rà soát cán bộ trẻ và có kế hoạch, qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển ở các lĩnh vực; nhiều cán bộ trẻ đã được bổ nhiệm giữ vị trí chủ chốt ở huyện và các xã, thị trấn. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ngày càng cao. Huyện uỷ luôn coi đây là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Kết quả trong 3 năm toàn huyện đã có 73 đ/c các bộ trẻ dưới 35 tuổi tham gia quản lý lãnh đạo từ huyện đến cơ sở.

Tổ chức Đoàn trong Huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn thực sự mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, nâng cao sức hấp dẫn các phong trào thanh niên, qua đó tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ; xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ;  lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

5. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên.

Trong 3 năm qua, toàn huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội cơ sở cho hơn 600 lượt học viên là các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở và Bí thư chi đoàn thuộc khối xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc.

Công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ Đoàn được quan tâm. Hiện nay đội ngũ cán bộ Huyện Đoàn có 6 đ/c trong biên chế và 1 cán bộ hợp đồng, có năng lực và trình độ đáp ứng tốt trong thời  kỳ CNH-HĐH đất nước. Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp cơ sở, đặc biệt ở khối xã, thị trấn cũng được quan tâm để chuyển vị trí khi quá tuổi ®oµn. Trong 3 năm, có 9 đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn được luân chuyển vị trí chủ chốt của địa phương và 11 Đ/c Bí thư Đoàn trực thuộc sang làm công tác chuyên môn. Huyện Đoàn phối hợp với cấp uỷ Đảng cơ sở rà soát đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở để kiện toàn tổ chức Đoàn theo đúng quy chế cán bộ Đoàn chuẩn bị cho Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Công tác phát triển đoàn viên được các cấp bộ Đoàn chú trọng và thực hiện đúng quy trình; 31/31 Đoàn cơ sở và Đoàn trực thuộc đã cụ thể hoá Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới phù hợp với địa phương, đơn vị; chương trình dự bị đoàn viên và phát triển đoàn viên được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong 3 năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã kết nạp 3.450 đoàn viên mới, n¨ng tổng số đoàn viên trong toàn huyện hiện nay là 9.602 đ/c; có 417 đồng chí đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng đạt chỉ tiêu đề ra. 13/13 đ/c Bí thư Đoàn cơ sở tham gia cấp uỷ xã, thị trấn. §ội ngũ c¸n bé đảng viên trẻ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng; Công tác tập hợp thanh niên thường xuyên được quan tâm, đổi mới. Bảo đảm vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng Hội LHTN Việt Nam, toàn huyện có 14 cơ sở Hội và 112 chi hội với 17.578 hội viên đang sinh hoạt trong 3 năm toàn huyện có 851 thanh niên lên đường nhập ngũ có 802 đơn tình nguyện đạt 94,2%. 31/31 cơ sở Đoàn đều thực hiện các công trình thanh niên. Hàng năm có hơn 80% hộ gia đình thanh niên đạt tiêu chuẩn hộ gia đình văn hoá.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các cấp bộ Đoàn coi trọng, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, chuẩn hoá đội ngũ tổng phụ trách Đội; đề xuất xây dựng các điểm vui chơi giải trí, tủ sách, phòng truyền thống và tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng; thực hiện tốt cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”,“Vòng tay bè bạn”, “Vì các bạn vùng lũ”...

Hàng năm có hơn 65% chi đoàn xếp loại vững mạnh, không có chi đoàn xếp loại yếu và hàng năm huyện Đoàn luôn được Tỉnh Đoàn công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc.

6. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trß nßng cèt cña thanh niên.

Nhằm phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác thanh niên, cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và duy trì  quy chế phối hợp hoạt động với Đoàn và các tổ chức thanh niên, phân công cán bộ làm công tác thanh niên; vận động đoàn viên, hội viên thuộc đoàn thể mình tham gia tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

MTTQ và các đoàn thể, các ngành trong Huyện đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thu hút, giáo dục thanh niên như: phối hợp tổ chức lớp tập huấn về Dân số, sức khoẻ vị thành niên cho thanh niên, phối hợp tổ chức lớp giáo dục pháp luật, phòng chống về ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; phối hợp triển khai thực hiện tốt đề án 212, cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ “Phòng chống ma tuý”, CLB “Tiền hôn nhân”; phối hợp tuyên truyền Nghị quyết 09 của Chính phủ trong đoàn viên thanh niên về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tuyên truyền Nghị định 36/NĐ/CP của Chính phủ; phối hợp triển khai mô hình cổng trường trật tự an toàn giao thông. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Hội CCB tuyên truyền được 95 buổi với 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, nhằm bồi dưỡng, chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi có lối sống lành mạnh góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, văn minh và phát triển.

7. Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; trong rèn luyện đạo đức, lối sống đóng góp cho sự phát triển của huyện.

Trong 3 năm qua, Đoàn thanh niên không ngừng đổi mới các hoạt động phong trào nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia, phần lớn thanh niên luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; đồng thời rèn luyện ý thức tác phong công nghiệp trong lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng.

Trong khối trường học: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tiến quân vào khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp dạy và học được các Đoàn trường triển khai, phát động thường xuyên bằng việc cụ thể hoá phong trào "Sáng tạo trẻ" với 5 đề tài, sáng kiến; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức các sân chơi trí tuệ cho học sinh với nhiều hình thức phong phú như: “Trí tuệ học đường”, “Theo dòng lịch sử”, “Kính vạn hoa”, “Rung chuông vàng”, “Đường lên đỉnh Olympia” thu hút đông đảo giáo viên trẻ, học sinh tham gia tạo sân chơi mới, bổ ích góp phần nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường.

Thanh niên công nhân viên chức: Tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, trình độ lý luận chính trị. Phong trào tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai.  Đa phần thanh niên đã có ý thức học tập, tìm hiểu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống, chủ động đi nghiên cứu thực tế, tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm chuyển đổi sản xuất tại các địa phương, tham khảo tài liệu thông qua vườn ươm tri thức Thanh thiếu nhi của huyện để tự tạo việc làm phù hợp, đồng thời hỗ trợ giúp ĐVTN phát triển kinh tế giải quyết việc làm.

Thanh niên lực lượng vũ trang: Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị trên địa bàn huyện. Sẵn sàng đảm nhận ca, kíp trực thanh niên, trực chiến đấu đảm bảo quân số. Đẩy mạnh phong trào "Giành ba đỉnh cao quyết thắng", cuộc vận động "Thanh niên quân đội mẫu mực trong xây dựng chính quy"; thực hiện tốt “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”…

8- Nâng cao hiệu quả tham gia quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Thực hiện Quyết định số 1.792/QĐ-CT ngày 28/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc “Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010”, Huyện uỷ Bình Xuyên đã có thông tri số 06-TTr/HU ngày 3/7/2006 của Huyện ủy Bình Xuyên về Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”; Đồng thời UBND huyện đã ra Quyết định 1.439/QĐ-CT ngày 20/7/2006 về việc ban hành “Chương trình phát triển thanh niên huyện Bỡnh Xuyờn thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Vĩnh Phúc đến năm 2010”. Thường trực huyện Đoàn đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Vĩnh Phúc đến các cơ sở. Toàn huyện tổ chức được 12 buổi tuyên truyền về Chiến lược phát triển thanh niên cho hơn 2.600 lượt đoàn viên đạt chỉ tiêu kế hoạch. Ngoài ra, Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo Đoàn các cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, sinh hoạt chi đoàn, giáo dục pháp luật, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các tổ chức Đoàn, đồng thời, mạnh dạn đưa thanh niên vào đảm nhiệm các vị trí nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cá nhân. Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng trong giáo dục, bồi dưỡng thanh niên; thực hiện tốt Luật thanh niên, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thanh niên và thiếu niên nhi đồng phát triển. Sẵn sµng đối thoại với thanh niên, khẳng định vai trò giám sát, phản biện của Đoàn trong quá trình xây dựng chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW và Chương trình hành động số 17-CTr/HU Ban Chấp hành huyện uỷ, đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Công tác thanh niên đã được đặt đúng vị trí trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của từng địa phương, đơn vị; sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác thanh niên được tăng cường và hiệu quả hoạt động cao hơn. Việc xã hội hoá công tác thanh niên đã tạo ra những bước phát triển mới và toàn diện.

 Qua 3 năm triển khai thực hiện NQ 25 NQ/TW và Chương trình hành động số 17-CTr/HU tình hình thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng nên. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH xây dựng quê hương, đất nước.

Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi toàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, có sự đột phá trên một số mặt hoạt động. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã làm tốt việc tham mưu, đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực; Từ năm 2008 đến nay, công tác Đoàn, Hội liên tục được Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đánh giá là đơn vị xuất sắc; vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã được khẳng định, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

2. Những hạn chế và nguyên nhân:

Tình hình thanh niên tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng còn một số vấn đề mới nảy sinh và hạn chế  sau.

- Do việc GPMB phát triển công nghiệp  nhiều hộ mất đất sản xuất, lao động dư thừa, thiếu việc làm, một bộ phận thanh niên chưa được đào tạo nghề, một số tay nghề thấp, thu nhập chưa cao, môi trường lao động và điều kiện sống của một bộ phận thanh niên chưa được giải quyết kịp thời. Việc dịch chuyển cơ cấu lao động đã và đang tác động tới một bộ phận không nhỏ thanh niên; Một bộ phận thanh niên thiếu ý chí  quyết tâm trong học tập và rèn luyện, đạo đức và lối sống có biểu hiện xuống cấp là hiện tượng đáng lo ngại và gây bức xúc trong xã hội.

 Việc triển khai thực hiện NQ 25 - NQ/TƯ và Chương trình hành động số 17-CTr/HU đã được cấp uỷ các cấp sớm triển khai, tuy nhiên việc cụ thể hoá có nơi vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.  Các phong trào thanh niên chưa được đầu tư đúng mức, kinh phí dành cho hoạt động còn hạn chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác cán bộ Đoàn, Hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đầy đủ, nhất là ở cơ sở còn một bộ phận cán bộ Đoàn chủ chốt quá tuổi chậm được luân chuyển, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cấp chi đoàn, chi hội và việc bồi dưỡng, tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn ở một số địa phương còn bÊt cËp.

Một số mặt hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn chưa thực sự đáp ứng được nhiệm vụ phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Nội dung và hình thức hoạt động chưa theo kịp sự biến động của tình hình thanh niên; tổ chức Đoàn, Hội chưa có nhiều biện pháp tác động mạnh mẽ đến các đối tượng thanh niên đặc thù; việc phát triển tổ chức thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn chậm. Vai trò xung kích, tình nguyện trong việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Đoàn, Hội và thanh niên ở một số địa phương chưa rõ nét. Tỷ lệ tập hợp thanh niên chưa cao, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội chất lượng đoàn viên, nhất là trong khối nông nghiệp còn nhiều hạn chế, công tác quản lý đoàn viên nhiều nơi chưa chặt chẽ.

Một bộ phận ĐVTN đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chưa có việc làm,  cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm sút ý trí học tập, phấn đấu trong thanh niên.

3. Một số bài học kinh nghiệm

- Cấp uỷ các cấp cần thực hiện triệt để hơn nữa tinh thần của NQ 25 - NQ/TƯ và Chương trình hành động số 17-CTr/HU; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "Vừa hồng, vừa chuyên" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Việc xây dựng các nội dung chương trình hoạt động công tác của Đoàn hàng năm phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên thanh niên và thực tế cơ sở, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, gắn hoạt động của Đoàn với các chương trình phát triển KT- XH của địa phương. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên nhất là thanh niên ở nông thôn. Có các hình thức biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác thanh niên.

- Cấp uỷ các cấp cần thường xuyên, chỉ đạo, kiÓm tra. Các cấp bộ Đoàn phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ đoàn viên thanh niên.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; Quan tâm, đầu tư và kêu gọi các nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác thanh niên, từng bước xã hội hoá công tác thanh niên. Thường xuyên chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Chi đoàn và Đoàn cơ sở, vì đây là gốc của phong trào. Cần lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, thực sự tâm huyết, có khả năng tập hợp, vận động, thuyết phục thanh thiếu nhi; biết cụ thể hoá chủ trương của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền vào công tác thanh niên và phải được trưởng thành từ phong trào thanh niên ở cơ sở.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW
CỦA  BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.

1. Phương hướng, nhiệm vụ.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" lấy việc "làm theo" là trọng tâm. Thường xuyên có các hình thức tuyên dương, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể tiên tiến làm theo lời Bác nhằm nhân rộng các tấm gương điển hình làm theo lời Bác.

- Nâng cao năng lực và nhận thức chính trị của cấp uỷ các cấp về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi , đồng thời coi trọng việc bồi đắp và giữ vững niềm tin của ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng

- Tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

2. Các giải pháp chủ yếu.

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.

- Các cấp uỷ, chính quyền cần có các biện pháp thực hiện tốt Luật thanh niên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng xã hội; nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện; trọng dụng tài năng trẻ và sử dụng cán bộ trẻ trên nhiều lĩnh vực. Tạo mọi cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt và không ngừng phát triển tài năng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, và đề bạt vào cơ quan lãnh đạo các cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác", tuyên dương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp để thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Các cấp chính quyền tăng cường quản lý văn hoá, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên, nhất là Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Từng bước hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và gia đình, trong đó chú trọng việc giáo dục tiền hôn nhân, kiến thức và kinh nghiệm sống cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

- Đẩy mạnh xã hội hoá các phong trào thể dục thể thao quần chúng, huy động và tạo điều kiện để thanh niên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ. Ngành giáo dục trong toàn huyện thường xuyên đầu tư, đổi mới nội dung giáo dục thể chất trong nhà trường.

- Các cấp chính quyền cần xem xét để giải quyết các nhu cầu hợp lý về phương tiện, vật tư, kinh phí cho hoạt động của Đoàn thanh niên. Khi xây dựng các chính sách, chế độ có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên, cơ quan chủ quản, thủ trưởng các cơ quan hoặc đơn vị cần tham khảo ý kiến của Đoàn thanh niên cùng cấp trước khi quyết định. Các tổ chức có liên quan cần xây dựng quy chế phối hợp công tác với đoàn TN.

 - Các cấp uỷ Đảng , các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 25- NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động số 17-CTr/HU của BTV huyện uỷ trong thời gian tới, để công tác Đoàn và phong trào thanh niên góp phần quan trọng trong việc xây dựng huyện Bình Xuyên ngày càng giàu mạnh, văn minh

Phần thứ ba.
NHỮNG ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

*  Đối với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các Ban, ngành trong toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả Nghị quyết số 25- NQ/TW của BCH Trung Ương Đảng về công tác thanh niên. Tạo thêm việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng, đề nghị Tỉnh đầu tư mở rộng nhiều loại hình sản xuất. Có cơ chế hç trî đào tạo nghề, giải quyết việc làm phù hợp cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn.

- Chỉ đạo các cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn, có chế độ ưu tiên tuyển dụng lao động là con em điạ phương. Nhất là những gia đình nhượng đất cho Doanh nghiệp.

- Quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ Đoàn. Tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Có  phụ cấp cho đội ngũ Bí thư đoàn kiêm nhiệm khối trực thuộc và Phó Bí thư chi đoàn khối nông thôn.

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư quy hoạch xây dựng các trung tâm văn hoá - thể thao ở các xã, thị trấn để thu hút tập hợp thanh thiếu nhi, tạo môi trường cho mọi sinh hoạt TTN.

- UBND Tỉnh cần quan tâm đầu tư, xây dựng các khu chung cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình xuyên.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng