Một số Kết quả kiểm tra thi hành điều lệ đảng khóa X

16/12/2009

         Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 26/8/2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ngày 09/9/2009 Ban thường vụ Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 39-KH/ĐUK kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở.

 

         Theo kế hoạch tất cả các chi, đảng bộ cơ sở đều phải tiến hành tự kiểm tra, trong đó Ban thường vụ Đảng uỷ khối trực tiếp kiểm tra ở 04 cơ sở đảng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời tìm ra những khó khăn, vướng mắc, phát hiện đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm tra cho thấy kết quả như sau:

 

         Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã kịp thời quán triệt Điều lệ Đảng khoá X, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tới cán bộ, đảng viên. Sau học tập nhận thức của cấp uỷ, đảng viên về tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, nguyên tắc, cơ cấu của tổ chức đảng; trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng và đảng viên cũng như các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên.

 

         Công tác đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng trong khối quan tâm và thực hiện có hiệu quả, hầu hết đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện tốt 04 nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, đường lối chính sách và tổ chức của Đảng, luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

 

         Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt 04 quyền của đảng viên được quy định theo Điều 3 Điều lệ Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được trú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Đảng bộ kết nạp được 644 đảng viên mới, vượt trên 60% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIV đề ra, các thủ tục, quy trình đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 

         Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn bám sát nguyên tắc tập chung dân chủ, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010, 100% các tổ chức đảng đã xây dựng quy chế làm việc, nội dung quy chế đã bám sát Điều lệ Đảng, quy chế của cấp uỷ cấp trên và Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong cơ quan. Trong quá trình hoạt động, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã thực hiện tốt quy chế của cấp mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của TCCS đảng.

 

         Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong khối trú trọng và tiến hành thường xuyên nhằm xây dựng từng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoạt động mang lại hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau Đại hội đến nay Ban thường vụ Đảng uỷ khối đã ra quyết định thành lập mới 12 tổ chức đảng; sáp nhập, hợp nhất 10 tổ chức đảng; giải thể 01 chi bộ cơ sở; nâng cấp 05 chi bộ thành đảng bộ cơ sở; chuyển 14 tổ chức đảng trong các Doanh nghiệp sang Đảng bộ khối Doanh nghiệp; bổ sung 96 đồng chí cấp uỷ viên ở cơ sở, việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể, chuyển giao, bổ xung cấp uỷ viên đều đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương.

 

         Những năm qua, trong quá trình hoạt động các tổ chức đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình theo Quy định số 96, 98 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của chi, đảng bộ trong các Doanh nghiệp Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của các chi, đảng bộ trong cơ quan. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hầu hết các tổ chức đảng đều duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt đã bám sát Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương và Nghị quyết số 01 của Đảng uỷ khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; hình thức sinh hoạt bước đầu được đổi mới; chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên.

 

         Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp được tăng cường, trong đó tập trung kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ; giám sát thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... Kết quả, Ban thường vụ đã triển khai 17 cuộc kiểm tra theo chương trình đối với 119 chi, đảng bộ cơ sở; phục vụ 07 cuộc kiểm tra của Tỉnh uỷ và UBKT Tỉnh uỷ, thực hiện 07 cuộc giám sát theo chuyên đề đối với 55 chi, đảng bộ cơ sở. Nhìn chung các cấp uỷ trong khối đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Quy định Điều lệ Đảng.

 

         Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm UBKT Đảng uỷ khối và UBKT cơ sở đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung vào kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở 137 lượt tổ chức đảng; kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 117 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 345 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã được sử lý hoặc rút kinh nghiệm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

 

         Các cấp ủy trong khối đã lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là việc “làm theo” đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước, xã hội từ thiện được các cấp đoàn tích cực hưởng ứng. Kết quả phân loại hàng năm cho thấy 100% các cơ sở đoàn thanh niên trong khối đạt vững mạnh, cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

 

         Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

 

         Một số cấp uỷ cơ sở trong quá trình lãnh đạo sự phối hợp với thủ trưởng cơ quan đôi khi chưa chặt chẽ, nên phần nào ảnh hưởng tới công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

 

         Một số tổ chức đảng chưa duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, nội dung, hình thức sinh hoạt còn nghèo nàn, chậm đổi mới, chất lượng sinh hoạt chưa cao.

 

         Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa được chú trọng, cá biệt có nơi còn khoán trắng cho UBKT, nên hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

 

         Công tác lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở một số cơ sở chưa sâu sát, chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động, do đó một số phong trào chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

         Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIV đề ra, trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong khối cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

         Một là: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu cấp trên giao, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CCVC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

 

         Hai là: Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch Đại hội Đảng của cấp mình để tiến tới Đại hội Đảng bộ khối CQDCĐ tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đảm bảo đúng kế hoạch.

 

         Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên nhằm ngăn ngừa vi phạm phát sinh ngay từ cơ sở.

 

         Bốn là: Làm tốt công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động, kịp thời sử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, việc sử lý phải đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

 

         Năm là: Tiếp tục lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động theo đúng chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là “làm theo”./.

 

(Theo Bản tin Công tác xây dựng đảng)

Các tin đã đưa ngày: