Chỉ thị số 18- CT/TU, ngày 18/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng 24/02/2014

Kính trình LĐ đăng vào 02 mục: Chỉ thị của Tỉnh ủy và mục Văn bản của Ban Nội chính

Các tin đã đưa ngày: