Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/12/2006 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010,định hướng đến năm 2020

27/12/2006

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC
__________

Số: 03 -NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV
Về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010,
đ
ịnh hướng đến năm 2020. 

 

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Chương trình công tác toàn khoá của Tỉnh uỷ; để tiếp tục đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020.

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH.

 

Những năm qua, nhất là từ khi tỉnh được tái lập, phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, GDP giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 15,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế tăng mạnh. Thu, chi ngân sách tăng nhanh, đặc biệt thu nội địa chiếm tỷ trọng cao. Tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường.

 

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2001-2005 đã đề ra 10 chương trình kinh tế-xã hội, trong đó có 4 chương trình liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) đã ban hành Nghị quyết 10-NQ/TU về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, quan tâm đầu tư nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống nông dân. Do vậy, giai đoạn 2001-2005 sản xuất nông-lâm nghiệp-thuỷ sản đạt mức tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, trong đó, chăn nuôi tăng 13,02%/năm, thuỷ sản tăng 19,95%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chăn nuôi tăng từ 28,16% năm 2001 lên 43,1% năm 2006. An toàn lương thực được đảm bảo. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn khá phát triển. Bước đầu đã hình thành một số mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại sản xuất mang tính hàng hoá. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường. Nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân được ban hành, phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống nông dân được cải thiện, nâng lên. Tỉnh đã xoá hộ đói; hộ nghèo giảm mỗi năm từ 2-3%. Bộ mặt của các vùng nông thôn có nhiều đổi mới.

 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng và sức cạnh tranh của một số lĩnh vực còn thấp. Công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát triển chậm. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp, khối lượng hàng hoá ít, giá thành cao. Thu nhập của người lao động khu vực nông nghiệp thấp hơn nhiều so với lao động ở các khu vực kinh tế khác. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều bất cập. Phát triển văn hoá chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; chất lượng nguồn nhân lực còn rất thấp so với yêu cầu. Tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm khá phổ biến. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ ở nhiều nơi chưa tốt. Khiếu nại, tố cáo của nhân dân còn là vấn đề bức xúc. Đời sống nông dân tuy được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn; khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa nông dân và các nhóm xã hội khác, giữa miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số và miền xuôi... có chiều hướng gia tăng.

"xem tiếp"

Các tin đã đưa ngày: