Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 01/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

01/11/2007

File đính kèm