Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 01/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

01/11/2007

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC
__________

Số: 05 -NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2007

                                                     

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 

            Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản, có tính chiến lược, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Một trong những truyền thống tốt đẹp và nguồn sức mạnh của Đảng là mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong quá trình đổi mới, những quan điểm về công tác dân vận của Đảng đã được thể hiện rõ qua các nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 8B (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân”.

 

Thực hiện các nghị quyết trên của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XIV, công tác dân vận của tỉnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh liên tục tăng cao (GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 tăng 15,6%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đẩy mạnh và có chuyển biến rõ rệt. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.<Xem tiếp>