Báo cáo số 52-BC/TU ngày 12 tháng 1 năm 2007 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị Về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”

11/06/2007

TỈNH UỶ VĨNH PHÚC

*
Số: 52-BC/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

        Vĩnh yên, ngày 12 tháng 01 năm 2007

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị

Về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh
Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

-------------------------- 

Ngày 08/ 01/2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 09-NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng đối với công tác CCB.  Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 09 -NQ/TW, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TW như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TW

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TW.

1. Đặc điểm tình hình.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân 5 năm (2001-2005): 15,3%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2006 ước đạt: 16,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, công nghiệp - xây dựng: 57,01%, dịch vụ: 25,68%, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản: 17,31%.Thu ngân sách trên địa bàn năm 2006 ước đạt 4.467 tỷ đồng. Giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Các vấn đề xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng chính sách, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nói chung và CCB nói riêng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có những chuyển biến rõ rệt.

Những thuận lợi trên đã tạo ra những tiền đề cơ bản cho công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TW.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó là:

 Tình hình thế giới, khu vực còn có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, chúng thực hiện chiến lược Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ.

Tình hình trong nước có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt nước ta chưa ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí vẫn  nghiêm trọng.

Đối với tỉnh ta, kinh tế tuy có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. An ninh trật tự ở một số địa phương, cơ sở còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định, nhất là ở những nơi chuyển đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số địa phương chưa tốt; hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao; trình độ cán bộ trong hệ thống chính trị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường tác động không nhỏ đến một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân  nói chung, CCB nói riêng.

2. Tình hình triển khai Nghị quyết 09.

 Sau khi có Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 03/4/2002 và xây dựng Chương trình  hành động số 06-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 09 -NQ/TW. Quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 100% các huyện, thị uỷ; Đảng uỷ trực thuộc đã tổ chức triển khai  học tập Nghị quyết 09 và xây dựng chỉ thị, kế hoạch  tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã cụ thể hoá Nghị quyết 09 -NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh uỷ bằng các chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp chặt chẽ với Hội CCB như: MTTQ, các Đoàn thể, Quân sự, Công an, Ban Dân vận, Ban tuyên giáo,  Ban Dân tộc - tôn giáo,  UB Dân số-Gia đình và trẻ em, Ngành tư pháp, Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng CSXH, ngành Lao động thương binh và xã hội, Y tế, Liên minh Hợp tác xã, Ban An toàn giao thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh ...

Hội CCB  đã  phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và Chỉ thị 05 của Tỉnh uỷ. Hội đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị tổ chức các lớp học tập Nghị quyết cho cán bộ Hội các cấp.

Nhìn chung, công tác triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 09  và Chỉ thị 05 của Tỉnh uỷ được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, qua đó đã làm chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về các quan điểm của Đảng đối với công tác CCB; tạo điều kiện  để CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, và xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh  góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế,văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

"xem tiếp"