Trích Báo cáo số: 389-BC/CCB ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

02/08/2012

File đính kèm