Giới thiệu chung

15/03/2017

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 

Địa chỉ: số 10 đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862643, Fax: 0211.3712438; Email:
hoind@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI NÔNG DÂN

Chủ tịch Trịnh Đình Mao

Điện thoại:  0211.3860543

Lĩnh vực phụ trách:  Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Hội Nông dân tỉnh.

Ban Tổ chức kiểm tra, công  tác Văn phòng

Phó chủ tịch Trần Duy Hưng

Điện thoại: 0211.3844392

Lĩnh vực phụ trách: Ban xã hội, Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân

Phó chủ tịch: Bùi Thị Hương Giang

Điện thoại:  0211.3716678

Lĩnh vực phụ trách: Ban Tuyên huấn, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

Phó chủ tịch: Phùng Đắc Chiến

Điện thoại:  0211.3712438

Lĩnh vực phụ trách: Ban kinh tế

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và  là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

a) Vận động giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

b) Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

c) Chăm lo; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

a) Tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết; chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thổng yêu nước, ý chí cách mạng; tinh thần tự lực, tự cường lao động sáng tạo của nông dân trong thời kỳ CNH - HĐH. Tổ chức học tập nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp sản xuất kinh doanh cho hội viên nông dân, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội.

b) Vận động tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình nông dân văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, các cấp hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện, các chính sách, pháp luật chương trình kinh tế xã hội của nhà nước ở nông thôn; tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

c) Tập hợp đông đảo nông dân và tổ chức hội, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

d) Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân. Tăng cường công tác hoà giải, gạt bỏ những định kiến; mâu thuẫn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

Các cấp hội có chính kiến; chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp những chủ trương biện pháp đáp ứng đòi hỏi chính đáng của nông dân.

e) Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, bình đẳng cùng phát triển, với tổ chức nông dân; tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ thuộc các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Các tin đã đưa ngày: