Báo cáo số 84/BC-PN ngày 24 tháng 11 năm 2010 về kết quả hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010

21/12/2010

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
BTV HỘI LHPN VĨNH PHÚC
____________ 

Số: 84/BC-PN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_______________________ 

Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010
_________________ 

Thực hiện Hướng dẫn số 10/ĐCT- C SLP ngày 9/4/2010 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010; thực hiện Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 03/2/2010 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010. Hội LHPN Vĩnh Phúc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010, đạt một số kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HỘI LHPN CÁC CẤP

Ngay từ đầu năm Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó Hội phụ nữ các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với các đôi tượng phụ nữ và tình hình thực tế tại địa phương.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo về nội dung, da dạng về hình thức và biện pháp tuyên truyền để phù hợp với các đối tượng chị em phụ nữ, tăng cường công tác phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thúc đẩy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp ký kết kế hoạch liên tịch giữa hai ngành về triển khai, thực hiện Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐNĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật; Phối hợp Công an tỉnh ký kết liên tịch về tổ chức đợt cao điểm về tuyên truyền công tác phòng chống buôn người. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp như: Công an, Tư pháp, LĐTBXH...tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL tới cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn về các chương trình như: Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm ma túy, cải cách hành chính...

Các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn về tình hình tai tệ nạn xã hội, tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ về tình hình tội phạm, TNXH trên địa bàn; để tham mưu với các ngành chức năng có biện pháp tuyên truyền PBGDPL hiệu quả thiết thực đáp ứng với nhu cầu của chị em; đồng thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng cấp có biện pháp giải quyết kịp thời.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của phụ nữ:

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền GDPL theo hướng hiệu quả, thiết thực. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền thông qua các dịp kỷ niệm các ngày lễ của Đảng, nhà nước (3/2, 19/5, 2/9...); ngày truyền thống của Hội (8/3, 20/10); đợt cao điểm phòng chống ma túy; Tháng an toàn giao thông (tháng 9)...thu hút 85% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; Trong năm, Hội LHPN tỉnh đã biên soạn và phát hành bản tin tuyên truyền của Hội trên 12 ngàn cuốn có đăng tải các nội .dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật làm tài liệu sinh hoạt ở 100% chi, tổ phụ nữ ...Hội LHPN tỉnh đã biên tập cuốn tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật dành cho tổ phụ nữ sinh hoạt. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở xây dựng tủ sách, báo, đã có 115/138 cơ sở Hội có tủ sách phụ nữ và pháp luật; 130/138 cơ sở Hội có Báo phụ nữ Việt Nam. Có 138/138 cơ sở Hội đều đăng ký sử dụng bản tin của Trung ương và của tỉnh Hội.

Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Công thông tin điện tử tỉnh đưa hàng ngàn tin, bài phản ánh các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật ở các cấp Hội cơ sở. Đồng thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước . . . Do vậy góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 3 lớp truyền thông tại 3 xã của huyện Lập Thạch, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên. Với nội dung là tuyên truyền các Luật, văn bản thực hiện Luật phòng chống BLGĐ, BĐG; Luật bảo vệ môi trường. . .cho 370 phụ nữ. Các cấp Hội đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, các ngành chức năng tổ chức 20 lớp tập huấn, hội nghị về Luật phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng giao tiếp ứng xử, pháp lệnh về dân số, kiến thức giám sát thực hiện luật pháp chính sách cho gần 1.000 người; tổ chức thành lập mới 02 CLB phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Yên lạc, huyện Tam Dương.

2. Công tác xây dựng mô hình, điển hình:

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật như: CLB phòng chống tệ nạn xã hội; CLB phòng chống bạo lực gia đình; NQTT 01; Tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 7 loại mô hình câu lạc bộ, các mô hình đã thu hút động đảo cán bộ, hội viên tham gia. Hoạt động của các mô hình câu lạc bộ đã có tác dụng tốt đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp cho chị em nâng cao hiểu biết về pháp luật, có trách nhiệm động viên, giáo dục, nhắc nhở người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Ngoài hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thành viên tham gia các mô hình còn được các cấp Hội tạo điều kiện cho vay vốn, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, các cấp hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm ương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, ở 138/138 cơ sở Hội có 219.490 cán bộ, hội viên, phụ nữ được tham gia học tập nội dung PTTĐ; 146.705 cán bộ, hội viên và 17.250 phụ nữ đăng ký bổ sung trong năm. Bình xét, đã có 132.034 cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn, đạt 90% so với đăng ký; 6.037 phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn, đạt 35% so với tổng số phụ nữ đăng ký.

3. Kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Hàng năm, các cấp Hội luôn quan tâm phát triển củng cố và nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và thông qua các hình thức xây dựng và phát triển các loại hình câu lạc bộ như: Câu lạc bộ phụ nữ phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, TNXH, Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, v.v. . . nhằm đẩy mạnh sâu rộng việc tuyên truyền pháp luật đến được các đối tượng người dân.

Xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, mở rộng tổ thông tin viên của tỉnh gồm cán bộ chuyên trách của Hội LHPN tỉnh và đại diện cán bộ chuyên trách của 9/9 huyện, thành, thị Hội. Tổng số BCV trong tỉnh là 185 người (Trong đó cấp tỉnh: 8 người, cấp huyện 39, cấp xã 138). Có 2.076 tuyên truyền viên có vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phát huy tốt vai trò hòa giải và khả năng tuyên truyền miệng, chuyển tải được các nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật đến hội viên, phụ nữ. Góp phần nâng cao sự hiểu biết về pháp luật để mọi người dân có đủ điều kiện thực hiện quyền dân chủ của mình.

Công tác tham gia giải quyết đơn thư trong các cấp Hội đạt được nhiều kết quả. Trong năm, các cấp Hội đã phối hợp các ngành chức năng can thiệp giải quyết có kết quả 166 đơn thư các loại (chủ yếu là đơn thư về hôn nhân gia đình và tranh chấp đất đai); số vụ việc Hội tham gia hoà giải là 315 trong đó có 189 vụ hòa giải thành công góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện trái pháp luật.

4. Công tác kiểm tra, giám sát:

Hội phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và Hội LHPN các cấp tham gia các cuộc tiếp dân theo định kỳ tại UBND các cấp; thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở thực hiện tốt vai trò thành viên trong các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn có liên quan đến phụ nữ, tích cực đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; tham gia vào các văn bản luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và tham gia giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa giai đoạn 2006 - 2010 tại các huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; tham gia các đoàn giám sát của tỉnh, huyện giám sát về thực hiện chế độ BHXH và sử dụng lao động, thực hiện về văn minh thương mại... Các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp phòng LĐTBXH, các ngành liên quan để tham mưu với cấp ủy các vấn đề như trợ cấp khó khăn cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, phụ nữ tật nguyền.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm, Hội phụ nữ các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, BTV Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ.

Các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Qua công tác tuyên truyền truyền của các cấp Hội cơ sở, các tầng là phụ nữ được tiếp cận với thông tin về pháp luật, giúp chị em hiểu và chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; tạo ý thức sống và làm việc theo pháp luật; hạn chế bớt các vi phạm pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống các tệ nạn và hành vi tiêu cực trong xã hội. Đội ngũ tuyên truyền viên của Hội được phát triển về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục còn có một số hạn chế, đó là:

Nội dung tuyên truyền còn mang tính sao chép từ các văn bản luật; hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn, chưa thu hút được nhiều đối tượng cần tuyên truyền như phụ nữ chậm tiến, phụ nữ có nguy cơ. . . do đó còn một số phụ nữ tham gia khiếu kiện đông người, trái pháp luật ở một số địa phương.

Lực lượng tuyên truyền viên cơ sở còn nhiều hạn chế về kỹ năng, cách tiếpcận đối tượng, chưa vận dụng tốt giữa luật với các vấn đề thực tế trong tuyên truyền.

Kinh phí giành cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chủ yếu là trích kinh phí của Hội phụ nữ để hoạt động.

IV. KIẾN NGHỊ VỚI UBND TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG HỘI:

- Phân bổ kinh phí cho các cấp Hội phụ nữ ngay từ đầu năm để chủ động tổ chức hoạt động bằng các hình thức (Hội thi, tập huấn, truyền thông...) về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hàng năm tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, để các địa phương, đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi những mô hình tuyên truyền có hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn định kỳ kỹ năng trong công tác tuyên truyền pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Cung cấp kịp thời các văn bản, tài liệu hỏi đáp pháp luật mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền. Tăng cường tài liệu, sách báo về pháp luật cho tủ sách pháp luật cho cơ sở.

Trên đây là một số kết quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Hội LHPN các cấp, BTV Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tập hợp báo cáo TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật (UBND tỉnh) theo dõi và chỉ đạo.

 

T/M BTV HỘI LHPN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

(Đã ký)

Phan Thị Ngọc Bích